ارزیابی اپیدمیولوژیکی بیماری بروسلوز دامی در شهرستان بروجن طی سال های 1395-1389

نویسندگان

چکیده

چکیده بروسلوز از مهم‌ترین و شایع‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در جهان محسوب می شود. کنترل بروسلوز در حیوانات منجر به کاهش معنی‌دار بیماری در انسان می‌گردد. این پژوهش به منظور بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در شهرستان بروجن طی سال‌های ????-???? اجرا شد. داده‌های مربوط به تعداد آزمون‌های غربال گری و تکمیلی انجام شده و واکسیناسیون دامی به تفکیک سال و نوع دام (گاو، گوسفند و بز) از واحد مبارزه با بیماری‌های دامی اداره دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری اخذ و در نرم افزار SPSS نسخه ?? با آمار توصیفی گزارش گردیدند. طی سال‌های ???? تا ????، ????? راس گاو، ????? راس گوسفند و ???? راس بز از نظر ابتلا به بروسلوز بررسی گردید، که به ترتیب ??? (?/? %)، ? (???/? %) و ? (??/? %) از نمونه‌ها آلوده بودند. بیشترین میزان آلودگی به بروسلوز در جمعیت دامی شهرستان بروجن، مربوط به سال ???? با ?? راس گاو بود. تعداد ????? رأس گاو (??/?? %) و ???? رأس گوساله (??/?? %)، ?????? رأس گوسفند و بز (??/?? %)، ?????? رأس بره و بزغاله (??/?? %)، واکسینه شدند. بیشترین میزان واکسیناسیون علیه بروسلوز (??/?? %) در گاوها و کمترین میزان (?/?? %) در گوساله ها در سال ???? بوده است. با توجه به نتایج مطالعه و روند کاهشی شیوع بروسلوز طی سال‌های ???? تا ???? در جمعیت دامی گاو، گوسفند و بز و روند افزایشی دام واکسینه علیه بروسلوز، می‌توان بر برنامه واکسیناسیون برای کنترل این بیماری تمرکز بیشتری کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epidemiological surveillance of Livestock brucellosis in Borujen City during 2010 - 2016

نویسندگان [English]

  • hossein kaboli Borujeni
  • Mohammad Sadegh Abutalebi
  • Nagrges Kheirollahi
  • somayeh haghighat
  • mohammad haghighat

چکیده [English]

Summary
Brucellosis is the most important and the most common zoonotic diseases all throughout the world. Brucellosis control in animals results in a significant reduction in human disease. The Purpose of this study was epidemiological surveillance of livestock brucellosis in borujen city during ????-????. Data of performed screening and supplementary tests and livestock vaccination by year and livestock type (cattle, sheep and goats) were obtained from the animal disease control department of Veterinary office of Chaharmahal and Bakhtiari province. Data were analyzed by SPSS software version ?? with descriptive statistics. ????? cases of cows, ????? cases of sheep and ???? cases of goats were detected for brucellosis, which ??? (?.??%), ? (?.???%) and ? (?.??%) of the samples were infected respectively during ???? to ????. The highest amount of brucellosis contamination in livestock population of Borujen city was in ???? with ?? cases of cows. Over the ? years, ????? cases of cows (??.??%), ???? cases of calves (??.??%), ?????? cases of sheep and goats (??.??%) and ?????? cases of lambs and kids (??.?%) were vaccinated. In livestock vaccination against brucellosis, the highest vaccination rate (??.?%) was observed in cattle and the lowest (??.?%) was in calves in ????. According to the results of the study and the reduction rate of brucellosis in cattle, sheep and goats’ population during the years ????-????, and the increasing trend of vaccination of animals against brucellosis, the vaccination program could be more focused to controlling the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiologic
  • Brucellosis
  • Borujen
  • livestock Population
  • Vaccination