روشی کارآمد برای کشت انفرادی جنین‌های گوسفند

نویسندگان

چکیده

کشت آزمایشگاهی زیگوت‌ها و جنین‌های لقاح یافته در آزمایشگاه یکی از مراحل اصلی تولید جنین آزمایشگاهی است که تاثیر عمده‌ای بر کمیت و کیفیت جنین‌ها دارد. کشت انفرادی رویان در چندین زمینه تحقیقاتی و عملی از اهمیت خاصی برخوردار است و مطالعه حاضر با هدف تنظیم روشی مناسب برای کشت انفرادی جنین‌های گوسفند انجام شد. تخمدان‌های گوسفند در کشتارگاه جمع‌آوری شده و پس از طی مراحل بلوغ تخمک و لقاح آزمایشگاهی، زیگوت‌های احتمالی به صورت دسته‌های ? تایی در قطره‌های ?? میکرولیتری و انفرادی در قطره‌های ?? و ?? میکرولیتری محیط کشت قرار داده شدند . در آزمایش دیگر تاثیر ? یا ده درصد سرم اضافه شده در روز سوم به قطرات ?? میکرولیتری حاوی یک جنین بر تکامل جنین‌های گوسفند، مورد ارزیابی قرار گرفت. تعویض محیط تا روز ? انجام نشد. تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که نرخ تسهیم زیگوت‌ها در روز سوم، تعداد کلی بلاستوسیست‌ها، تعداد بلاستوسیست‌های اولیه، متسع و تفریخ شده در روز ? در هر دو آزمایش تفاوت معنی‌داری میان گروه-ها نداشت. ولی در روز ? تعداد کلی بلاستوسیست‌ها در کشت انفرادی در قطرات ?? میکرولیتری بیش از کشت گروهی بود و در آزمایش دوم، تعداد کلی بلاستوسیست‌ها و بلاستوسیست‌های اولیه میان دو گروه اختلاف معنی‌دار داشت. در مجموع چنین به نظر می‌رسد کشت انفرادی جنین‌های گوسفند در قطرات ?? میکرولیتری بدون نیاز به تعویض و تازه‌سازی محیط کشت تا روز ? و فقط با اضافه کردن ?? درصد سرم در روز ? نتایج قابل قبولی از نظر نرخ تشکیل بلاستوسیست خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An effective method for individual culture of ovine embryo

نویسندگان [English]

  • najmeh davoodian
  • Ebrahim Ahmadi

چکیده [English]

The development of an ovine in vitro embryo production system where individual embryos could be followed through to the blastocyst stage would be of interest to several fields of study and would allow us to characterize developmentally competent embryos through non-invasive analysis of the metabolite constituents of their corresponding culture media. The present study was designed to establish an individual ovine embryo culture system, with embryo development rates similar to that observed under grouped culture conditions.
After IVM and IVF, presumptive zygotes were cultured in groups or individually, either in ?? and ?? microliter drops. Cleavage and blastocyst rates at days ?, ? and ? were evaluated. Moreover, the effect of ? or ?? percent fetal calf serum added to individual culture at day ?, were evaluated. No refreshing was made.
Cleavage rate, total blastocyst, early, expanded and hatched blastocyst were similar for all treatments at day ?. Total blastocyst rates at day ? was lower in grouped culture than those individually cultured and in another experiment, total blastocyst and early blastocyst rate was different at day ?.
The results of this study show clearly that a large proportion of ovine zygotes can develop to the blastocyst stage when cultured individually, adding ?? percent fetal calf serum at day ? and without refreshing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ovine
  • embryo
  • individual
  • culture