تاثیر مدت زمان نگهداری اپیدیدیم های قوچ های کشتار شده در دمای 5 درجه سانتی گراد بر تحرک اسپرم های جدا شده از آن ها پیش و پس از انجماد

نویسندگان

چکیده

اسپرم‌های استحصال شده از ناحیه دم اپیدیدیم دام‌های مرده یا کشتار شده و نیز انجماد آن‌ها، در حفاظت از گونه‌ها و نژادهای دامی در معرض خطر انقراض و حفظ پتانسیل ژنتیکی دام‌های نر پرارزشی که به صورت ناخواسته از گله حذف می‌شوند دارای کاربرد‌های بالقوه فراوانی است. در این موارد معمولا بیضه‌ها‌ی دام از لاشه جدا شده و به مرکزی که قابلیت جداسازی اسپرم و انجماد آن‌را دارد ارسال می‌شود. با توجه به تاثیر گذشت زمان بر کیفیت اسپرم استحصال شده از اپیدیدیم در نژاد‌های مختلف گوسفند و نیز گونه‌های دیگر ، هدف از مطالعه‌ی حاضر ارزیابی اثر نگهداری اپیدیدیم‌های جدا شده از بیضه در دمای ? درجه سانتی‌گراد به مدت ?? و ?? ساعت پس از کشتار دام بر تحرک و انجمادپذیری اسپرم اپیدیدیمی قوچ‌های نژاد لری بختیاری و مقایسه آن با زمان ? ساعت پس از کشتار بود. میزان تحرک کلی و حرکت پیش رونده در زمان ? ساعت به صورت معنی‌دار از زمان ?? ساعت بیشتر بود (??/?>P). در سایر پارامتر‌های کینماتیک به جز STR، به صورت معنی‌دار گروه ? ساعت بیشترین و گروه ?? ساعت کمترین میزان را داشتند (??/?>P). پس از ذوب، حرکت پیش‌رونده و پارامتر‌های سرعت گروه ? ساعت به صورت معنی‌داری از گروه ?? ساعت بیشتر بود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر می‌توان نتیجه‌گیری نمود که کیفیت و انجماد پذیری اسپرم‌های اپیدیدمی گوسفند استحصال شده از اپیدیدیم‌های نگهداری شده در دمای ? درجه سانتی‌گراد در زمان ?? ساعت به صورت قابل توجهی کاهش یافته بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the duration of the storage of the slaughtered rams epididymes at 5 ?C on the motility of spermatozoa isolated from them before and after freezing

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ahmadi
  • Hassan Nazari
  • Najmeh Davoodian

چکیده [English]

Spermatozoa recovered from the cauda epididymis of dead or slaughtered animals have many potential applications in the conservation of endangered species and breeds and also in the preserving the genetic potential of valuable males that un-intentionaly culed from herds. In these cases, the animal’s testes are usually isolated from the carcase and sent to the centers capable of recovering and freezing epididymal spermatozoa. Considering the effect of post-mortem time length on the quality of recovered spermatozoa in different sheep breds and other species, this study was aimed to evaluate the influence of storing isolated epididymes of Lori-Bakhtiary rams for ?? and ?? h post-slaughter at ? ?C on the motility and freezablity of spermatozoa recovered at these timepoints in comparison to these parameters at ? h post-slaughter. Before freezing, the rates of total and progresive motility at the time of ? h were significantly higher than those of ?? h (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epididymal spermatozoa
  • isolated epididymis
  • Cryopreservation
  • spermatozoa freezability
  • storage temperature