ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن بتا دیفنسین و تغییرات پروتئین‌های فاز حاد و لوکوگرام در گاو شیری مبتلا به اندومتریت بالینی

نویسندگان

چکیده

بتا دیفنسین تولید شده در رحم، نقش مهمی در ایمنی ذاتی رحم گاو شیری جهت پاکسازی عفونت، رفع التهاب و کمک به جمع شدن طبیعی اندومتر پس از زایش دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پلی‌مورفیسم ژن بتا دیفنسین بر تغییرات فاکتورهای مختلفی همچون پروتئین‌های فاز حاد و لوکوگرام قبل و پس از درمان در گاوهای شیری مبتلا به اندومتریت صورت گرفت. تعداد ?1 رأس گاو شیری مبتلا به اندومتریت بالینی در زمان انجام تست پاکیزگی رحم (?? تا?? روز پس از زایش) انتخاب شدند. پس از تأیید اندومتریت بالینی، گاوها بدنبال اقدامات درمانی، مجددا دو هفته بعد مورد ارزیابی بالینی قرار گرفتند. در هر دو زمان نمونه‌گیری شامل خون کامل (حاوی ماده ضد انعقاد) و خون بدون ماده ضد انعقاد به منظور جدا سازی سرم، انجام شد. آزمایشات مربوطه و همچنین ژنوتایپینگ گاوها بر اساس ژن بتا دیفنسین به روش RFLP PCR انجام گرفت. در نتیجه موتاسیون نقطه‌ای C به T در ناحیه ???? ژن مورد نظر سه ژنوتیپ متفاوت CC، CT و TT مشاهده شد. با مقایسه تغییرات سرم آمیلوئید آ (قبل و پس از درمان) بر اساس حضور آلل T در ژن ?-defensin مشاهده شد که پس از درمان، گاوهای دارای آلل T در مقایسه با گاوهای فاقد آلل T، افزایش سرم آمیلوئید آ را بیشتر نشان دادند، که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (??/?=P). در مورد تغییرات سایر فاکتورهای هماتولوژیک، اختلاف آماری معنی‌داری بین ژنوتیپ‌ها و آلل‌های مختلف مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Association between beta defensin gene polymorphism and alterations in acute phase proteins and leukogram in dairy cows with clinical endometritis

نویسندگان [English]

  • Hassan Sharifiyazdi
  • Zahra Goroohi
  • Abdolah Mirzaei
  • Saeed Nazifi
  • Abolfazl Hajibemani

چکیده [English]

Uterine beta defensin plays an important role in innate immunity of dairy cows’ in order to clear the infection and resolve the inflammation and helps for a normal uterine involution after calving. This study was conducted to investigate the effect of different beta defensin genotypes on acute phase proteins and leukogram alterations before and after treatment in dairy cows suffering endometritis, in order to identify the best genotype. Fifty one Iranian dairy Holstein cows with clinical endometritis were chosen at cleaning test time (??-?? days after parturition). Cows were taken usual herd treatment and examined again two weeks after. Blood samples including whole blood (containing anticoagulant) and blood without anticoagulant (in order to separate serum) were taken from cows with clinical endometritis at both times (n=102). Hematological tests and genotyping with RFLP PCR (on the basis of beta defensin gene) were done. Based on a SNP (C/T) at position ????, three different genotype patterns CC, CT and TT were observed. Alterations of serum amyloid A (SAA) concentrations before and after treatment were significantly different between cows with and without Allele T (P = ?.??). Cows with Allele T significantly showed increased SAA concentrations compare to cows without Allele T. Other factors showed no significant differences between different genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endometritis
  • Beta defensin
  • Polymorphism
  • Acute phase protein
  • Leukogram