تاثیر آنزیم‌پکتیناز، بر پارامترهای بیوشیمیایی ، ویژگی‌های لاشه وهزینه تولید جوجه‌های گوشتی نژاد هیبرید راس

نویسندگان

چکیده

?? قطعه جوجه گوشتی از سویه راس ??? در طرحی کاملاً تصادفی در سن ?? روزگی به ? تیمار و هر تیمار به? تکرار و هر تکرار شامل ?? قطعه جوجه،تقسیم شدند.آب و سه جیره‌ی غذایی مختلف با سطح انرژی و پروتئین یکسان به صورت آزاد تا سن ?? روزگی در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت.خوراک مصرفی،افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و تلفات در پایان هر هفته مورد محاسبه قرار گرفت.در پایان پژوهش از جوجه‌های خون‌گیری به عمل آمد و تفکیک و تعیین وزن قسمت‌های مختلف لاشه انجام شد.گروه تجربی ?(جیره برپایه ذرت و جو (سطح جو ?? درصد)و کنجاله سویا،???? واحد بر گرم بتازایلاناز،???? واحد بر گرم بتاگلوکاناز و??? واحد بر گرم سلولاز)بیشترین هزینه تولید را داشت.میانگین وزن کبد،پیش-معده،سنگدان،روده‌ها و چربی ناحیه شکمی نسبت به وزن زنده و نیز میانگین درصد لاشه،قطعات سینه و ران‌ها بین تیمارها اختلاف آماری معنی‌دار نشان داد (??/? P)، اما گروه تجربی ? نسبت به گروه‌های دیگر کاهش معنی‌دار در میزان گلوکز و آلبومین سرم نشان داد(??/? (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of Pectinase on biochemical parameters, carcass quality and production payment of Ross hybrid broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Ameneh Khoshvaghti
  • Sina Mehrvarz

چکیده [English]

In this study all birds were kept under similar environmental condition. A total of ?? twenty one day – old broiler chicks of Ross ??? were randomly allocated to ? dietary treatments in a CRD design with ? replicates and ?? birds per each for ?? days. The experimental group diets including corn without barley, corn and barley(??%) with Beta glucanase(????U/g), Be xylalase (????U/g) and cellulase(???U/g) multi enzyme and corn and barley (??%) with multi enzyme Beta glucanase(????U/g), Be xylalase (???U/g) , cellulase(???U/g)and pectinase(???U/g) andwere utilized over ?? days. At the end of the experiment blood was collected and then carcass characteristics were determined .The findings of the study showed chicks fed the diet containing Kemin multi enzyme demonstrated the highest increase in production payment. The liver, proventriculus, gizzard, intestinal tract and abdominal fat proportion to live body weight were significantly different (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • biochemical parameters
  • Carcass characteristics
  • pectinase
  • Ross broiler chicks