پراکندگی، ریخت‌شناسی و مطالعه فیلوژنتیکی هیپودرما بویس به روش PCR و تعیین توالی ژن CO1 در سه منطقه آب و هوایی ایران

نویسندگان

چکیده

هیپودرما بویس ((Diptera: Oestridae به طور عمده انگل بیماری‌زای گاو با پراکندگی جهانی در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه است و موجب خسارات اقتصادی شدید ناشی از کاهش میزان تولیدات دامی، از جمله شیر، گوشت و کاهش کیفیت پوست می‌شود. در این پژوهش نمونه‌ها از گاوهای کشتار شده در طی کشتار سالیانه از سه منطقه آب و هوایی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها مورد استخراج DNA و آزمون PCR قرار گرفتند، سپس محصول PCR خالص‌سازی شده برای تعیین توالی ارسال شد. پاسخ توالی‌های اخذ شده بررسی و تصحیح گردید. در نهایت، توزیع هیپودرما بویس با توجه به ویژگی‌های ریخت‌شناسی در سه منطقه آب و هوایی ایران بررسی شد. ژن CO? در لارو مگس‌های مولد میاز جمع‌آوری شده بررسی شد و داده‌ها یک شباهت و همبستگی بین گونه‌ای را نشان دادند. بر اساس مشاهدات ریخت‌شناسی از مجموع ??? عدد لارو مرحله سوم به دست آمده از گاوهای کشتار شده در سه منطقه تعداد ??? عدد (??.?%) آنها لارو هیپودرما بویس بود. متعاقب آنالیزهای فیلوژنتیک، مشخص شد که جدایه‌های حاضر با تعدادی از گونه‌های هیپودرمای پژوهش شده در کشورهای دیگر در یک خوشه قرار می‌گیرند در حالی که برخی دیگر از گونه‌ها در خوشه جدا قرار دارند. به نظر می‌رسد که ناحیه CO? در بین عوامل مولد میاز بسیار متغیر است. یافته‌های حاضر همچنین نشان می‌دهد CO? می‌تواند به عنوان یک نشانگر مولکولی مناسب برای شناسایی و تشخیص گونه‌های هیپودرما مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Distribution, morpholy and Phylogenetic Study of Hypoderma bovis by PCR and CO1 gene sequence analysisin in three climate regions in Iran

نویسندگان [English]

  • Mosa Tavassoli
  • Maryam Gholizadeh
  • Alireza Mahmoudian

چکیده [English]

Hypoderma bovis (Diptera: Oestridae) is an important parasite in cattle that this parasite is pathogenic and cause serious economic losses that result to reduce livestock products, including milk, meat and hide quality. In this study, samples from slaughtered cattle were collected from three climate of Iran. Extraction of DNA and PCR test was performed on samples, then the purified PCR product was sent for sequencing. Sequence response was reviewed and corrected. Finally, the distribution of this species was investigated according to morphological characteristics in three climate zones of Iran. CO? gene of third stage larvae of H. bovis was investigated in collected larvae. Data showed interspecies correlation. Based on morphological observations, from total of ??? third stage larvae obtained from slaughtered cattle in three regions, ??? (??.?%) were H.bovis. Based on phylogenetic analysis of the present isolates, these isolates are located in a cluster with a number of Hypoderma species of studied in other countries, while some other species are isolated in the other cluster. The COl region seems to be very variable among the miyasis caused flies. The findings also suggest that CO? gene can be used as an appropriate molecular marker for the identification and diagnosis of Hypoderma species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypoderma bovis
  • distribution
  • phylogenetic
  • CO? gene
  • morphology
  • Iran