ارزیابی آزمایش الایزای خانگی برای تشخیص آنتی بادی ضد اوستروس اویس در گوسفند

نویسندگان

چکیده

استروس اویس از عوامل زئونوتیک با پراکندگی جهانی است. لاروهای آن سبب ایجاد میاز در انسان و گوسفند می‌شود. این مطالعه برای اولین بار در ایران و به‌منظور ارزیابی الایزا برای تشخیص آلودگی استروس اویس در گوسفندان منطقه با استفاده از آنتی‌ژن‌های پیکری (S) و دفعی_ترشحی (ES) لاروهای مرحله دوم و سوم (?L، ? L) انگل انجام گرفت. آنتی‌ژن‌های پیکری و دفعی- ترشحی لاروهای انگل با هموژنیزه کردن با سونیکاتور و کشت در محیط RPMI-????به‌دست آمد. پس از تعیین رقت‌های مناسب آنتی‌ژن‌ها، کنژوگه و سرم، تعداد ?? نمونه سرم مثبت و ?? سرم منفی سنجش شد و نتایج با بررسی کشتارگاهی مقایسه گردیدند. نتایج رقت‌های مناسب آنتی‌ژن‌های ? SL و ?SL به ترتیب (?:??) و (?:??) ، رقت گنژوگه و سرم‌های مثبت و منفی نیز به ترتیب (?:????) و (?:??) درحالی‌که رقت ?ESL ، ?ESL به ترتیب (?:?) و (?:?) و رقت کنژوگه و سرم‌های مثبت منفی (?:????) و (?:?) تعیین گردید. حساسیت، ویژگی آزمایش با ? SL و ?SL به ترتیب ?/??% و ?/??%، و نیز ?/??% و ?/??%، درحالی‌که با ?ESL و ?ESL به ترتیب ?/??%، ?/??% و نیز ?/??%، ?/??% به دست آمد. ارزش پیش‌گویی مثبت و منفی آزمایش الایزا با ? SL و ?SL به ترتیب ?/??%، ?/??% و ?/??%، ??% درصورتی‌که با ?ESL و ?ESL به ترتیب?/??%، ?/??% و ?/??%، ?/??% به دست آمد. با توجه به این‌که حساسیت ? SL نسبت به?SL نسبتاً بالا و بیشتر است، می‌توان از آنتی‌ژن‌های آن در تشخیص سرولوژیک و مطالعات اپیدمیولوژی آلودگی گوسفندان به استروس اویس استفاده کرد. واژههای کلیدی: استروس‌اویس، آنتی‌ژن، گوسفند، الایزا

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of an in-house enzyme linked immuonosorbent assay (ELISA) for detection of anti-Oestrus ovis antibodies in sheep

نویسندگان [English]

  • Alireza Alborzi
  • Masoud Ghorbanpoor Najafabadi
  • Zianab Yoosef Vand

چکیده [English]

Oestrus ovis is a fly with cosmopolitan dispersion and one of zoonotic agents. The larvae are a common cause of myiasis in human and sheep. This study was conducted in first time in Iran to evaluate an ELISA for diagnosis of Oestrus ovis infection in sheep by using somatic (S) and excretory-secretory (ES) antigens from the second and third stage larvae of the parasite (L?, L?) collected of the study area. Somatic/excretory-secretory antigens were prepared by homogenization and culturing the larvae in RRMI-???? respectively. After determination of appropriate dilutions of the antigens, serum, conjugate. evaluation of ELISA for diagnosis of anti-Oestrus ovis antibodies in infected sheep were examined with the antigens, ?? positive and ?? negative (from indoor lambs) serum samples. The results of this study revealed appropriate dilutions of the SL? and SL? ?:??, ?:??, conjugate (?:????) and sera (?:??) and also of ESL? and ESL?, ?:?, ?:?, conjugate (?:????) and sera (?:?) respectively. The sensitivity and specificity rates of the assay with the SL? and SL? were ??.?%, ??.?%; ??.?%, ??.?% and with ESL? and ESL?, ??.?%, ??.?%; and ??.?%, ??.?% respectively. Positive / negative predictive values of the test with the SL? and SL? were ??.?%, ??.?% and ??.?%, ??.?% while with the ESL? and ESL? were ??.?%, ??.?% and ??.?%, ??.?% respectively. According to the results, L? was better than L?, and somatic antigens compared with excretory-secretory antigens revealed better results, thus it can be used for serodiagnosis and epidemiological studies of oestrosis in sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oestrus ovis-ELISA-Sheep-Antigens-