پاسخ آنتی بادی شتر مرغ به واکسن روغنی نیوکاسل تولید مؤسسه رازی

نویسندگان

چکیده

شتر مرغ (Struthio camelus) از جمله گونه‌های حساس به نیوکاسل است که بنابر گزارش‌های وقوع آن در شتر مرغ در ایران می‌تواند از جمله بیماری های مشکل ساز برای این صنعت باشد. هدف اولیه از انجام این مطالعه، ارزیابی پاسخ آنتی بادی شتر مرغ به برنامه و دوز مورد نظر از واکسن نیوکاسل تولیدی موسسه رازی بود. برای این منظور تعداد ?? قطعه جوجه شتر مرغ نژاد گردن سیاه آفریقایی در ? تیمار مختلف بررسی شد. در سه گروه واکسن رازی به میزان ?، ??، و ?? دوز و واکسن خارجی کشته نیوکاسل روغنی به میزان ? دوز در دو نوبت در ?? روزگی و ?? روزگی و گروه شاهد بدون واکسیناسیون بود. خون گیری در سه نوبت شامل پیش از هر نوبت واکسن و ?? روز پس از واکسن دوم انجام شد. مقایسه آماری نتایج الیزای نیوکاسل نشان داد که میانگین تیتر مرحله دوم با اول و مرحله سوم با دوم اختلاف آماری معنی‌داری دارد. به عبارت دیگر روند تیتر در طول زمان دارای اختلاف آماری معنی‌داری است هر چند بین گروه‌های واکسینه اختلاف معنی‌داری مشاهده نمی شود. مقایسه آماری گروه غیر واکسینه نشان دهنده اختلاف معنی‌دار سطح تیتر آنتی بادی ضد نیوکاسل با سایر گروه‌های واکسینه با دوز های مختلف است. با توجه به حجم واکسن تزریقی در این مطالعه، به منظور استحصال تیتر ایمنی اکتسابی بیشتر و با توجه به حجم واکسن تزریق ? دوزی در تزریق اول در سن? هفتگی و تزریق ?? دوزی را در تزریقات بعدی در سنین بالاتر توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antibody Responses in Ostriches after Vaccination with Oil-adjuvanted Razi Newcastle Disease Vaccine

نویسندگان [English]

  • Saeed Ataei Kachooei
  • Najmeh Motamed

چکیده [English]

Ostrich (Struthio camelus) is also among sensitive species from which NDV isolated and reported in Iran shows the significance of the disease as a potential problem for this growing industry. The first aim of this study was evaluation of the ostrich antibody response to different doses of ND oil-adjuvanted vaccine produced by Razi vaccine and serum research institute (RVSRI), Karaj, Iran. ?? of African black neck ostrich chicks in Five different treatments were used in this experiment. In three groups Razi vaccine was injected with ?, ??, and ?? doses, one group received ? doses of an oil-adjuvanted vaccine produced by another company, and a control non vaccinated group. All vaccinated groups received ? injections at the ages of ??, and ?? days. Blood samples were taken three times before each vaccination and also ?? days after the second vaccination. Results were suggestive of an increasing trend of seral antibody levels after first and second vaccination in all vaccinated groups measured by ELISA an HI. There was no significant difference between all four vaccinated groups. Comparison between non-vaccinated group with all vaccinated groups showed significant difference. According to the results, and regarding the volume of the inoculums, the present study suggests the ?-dose in first vaccination at the age of ?-? weeks and the ??-dose in repeating vaccinations thereafter in higher ages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ostrich
  • Newcastle Disease
  • ELISA
  • HI
  • Antibody
  • vaccine