اثر جدایه انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و لاکتوفید بر عمل‌کرد، پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی ژژنوم بلدرچین باب‌وایت

نویسندگان

چکیده

این آزمایش برای ارزیابی اثرات جدایه انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و ریزسازواره محرک رشد لاکتوفید به روش‌های آشامیدنی و افشانه بر عمل‌کرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی روده‌کور و ریخت‌شناسی ژژنوم بلدرچین باب‌وایت انجام شد، تعداد ??? قطعه بلدرچین سه روزه به‌طور تصادفی در ?? پن و ? تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، افشانه لاکتوفید روی پرنده، آشامیدنی لاکتوفید، افشانه+ آشامیدنی لاکتوفید، افشانه باکتری انتروکوکوس فاسیوم دستگاه گوارش سبزقبا(EF) روی پرنده، آشامیدنی EF، آشامیدنی+افشانه EF بود. ازمحلول حاوی CFU????×? باکتری در روزهای ?، ?? و ?? به‌منظور افشانه وآشامیدنی استفاده شد. افزودن توامان افشانه وآشامیدنی EF یا لاکتوفید موجب کاهش FCR (??/? دربرابر ??/?) و افزایش وزن بدن (??/??? دربرابر ??/???) بلدرچین گردید(??/?P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Enterococcus facuim isolates from Coracias Garrulus intestine and lactofeed on performance, immune response and jejunal morphology of BobWhite quail

نویسندگان [English]

  • Seyyed Javad Hosseini-Vashan
  • Bagher Heidary Sadegh
  • Nazar Afzali
  • Mohsen Mojtahedi

چکیده [English]

In order to investigate the effect of using enterococcus facuim isolates from intestine of Coracias Garrulus(EF) and lactofeed with two methods of spraying and drinking on performance, carcass characteristics, blood parameters, immune response, ceca microflora and jejunal morphology of BobWhite quail, ??? chicks were arranged into ?? experimental units with ? treatments in a completely randomized design. The treatments were included control, spraying, drinking and spraying+ drinking of enterococcus facuim, and spraying, drinking and spraying+drinking of Lactofeed. A solution of ???? CFU was used on days ?, ?? and ?? for spraying and drinking. The performance data included body weught gain, feed intake and FCR were periodically gathered. At the end of experiment, two birds of each replicate were scarified and the blood were sampled. The two jejunum samples were collected and placed at the formalin from each replicate at the ?? days of age. The Adding the same spraying and drinking EF or lactofeed reduced FCR(?.?? vs. ?.??) and increased body weight(???.?? vs. ???.??) in quail(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibody titer
  • Cholesterol
  • Liver enzyme
  • abdominal fat
  • Bobwhite Quail