اثر منشا پدری و عوامل محیطی بر روی صفات تولیدمثلی تعدادی از تلیسه های هلشتاین در استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

استفاده از اسپرم های تعیین جنسیت شده در حال گسترش است و نگرانی هایی درباره آینده تولیدمثلی گوساله های ماده حاصل از این گونه اسپرم ها ممکن است وجود داشته باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثر منشا پدر (تعیین جنسیت نشده یا تعیین جنسیت شده) و عوامل محیطی بر روی برخی صفات تولیدمثلی (سن اولین تلقیح، نرخ گیرایی و سن اولین زایش) تلیسه های هلشتاین بود. بدین منظور از 35859 رکورد متعلق به 22430 تلیسه‌های هلشتاین متولد شده بین سال‌های 1387 تا 1393 استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد از نظر نرخ گیرایی و سن اولین زایش اختلاف معنی داری بین تلیسه‌های حاصل از اسپرم تعیین جنسیت شده و تلیسه‌های حاصل از اسپرم تعیین جنسیت نشده وجود ندارد (05/0 > P)؛ اما تاثیر منشا پدری بر روی سن اولین تلقیح بستگی به سال تولد (014/0 = P) و مدیریت گله داشت (003/0 = P). عوامل گله، سال و فصل تولد اثر معنی داری بر سن اولین تلقیح و زایش داشتند (0001/0 P < ). فصل تلقیح بر نرخ گیرایی تاثیری چندانی نداشت (05/0 P >) اما گله، نوبت تلقیح، نوع اسپرم مصرفی (تعیین جنسیت نشده و تعیین جنسیت شده) و سال تلقیح بر این صفت موثر بودند (0001/0 P < ). در مجموع بیشترین میزان نرخ گیرایی در تلقیح اول بدست آمد و کاهشی حدود 19 درصد در نرخ گیرایی اسپرم های تعیین جنسیت شده در مقایسه با اسپرم های تعیین جنسیت نشده مشاهد شد. براساس نتایج تحقیق حاضر نوع پدری اسپرم (اسپرم تعیین جنسیت نشده یا تعیین جنسیت شده) اثر قابل توجهی بر صفات تولیدمثلی تلیسه ها ندارد. به علاوه مدیریت انتخاب اسپرم به فصل تلقیح وابسته نبوده و می توان با بهبود مدیریت گله نرخ گیرایی قابل قبولی را حتی در اسپرم های تعیین جنسیت شده به دست آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of origin sire (conventional or sexed) and environmental factors on the reproductive traits of Holstein heifers in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Hossein Mehrban
  • Vajeh Yazdani
  • Ali Moharrery

چکیده [English]

The use of sexed sperm is expanding, and there may be concerns about the reproductive future of female calves born of from these sperms. Therefore, the aim of this study was to investigate impact of animal sire type (conventional or sexed) and some environmental factors on reproductive traits of Holstein heifers. For this purpose, 35859 records from 22430 Holstein heifers, which were born from 2008 to 2014 were used. The results revealed than no significant difference between heifers born from sexed and conventional sperm for conception rate (CR) and age at first calving (AFC) traits (P > 0.05); however, the effect of animal sire type was dependent to birth year (P = 0.014) and herd (P = 0.003) management for age at first service (AFS). The factors of herd, birth year and season had a significant effect on the AFS and AFC (P < 0.0001). In general, the effect of season of insemination was not significant on CR (P > 0.05); however, herd, service number, type of sperm (conventional or sexed) and year of insemination affected CR (P < 0.0001). The highest conception rate observed in first service and CR decreased about 19% by using sexed sperm compared to conventional sperm. Based on the results of this study, the sire type of heifer had no considerable effect on reproductive traits of heifers. In addition, management of sperm selection was not dependent on the season of insemination and suitable conception rate could be achievable by improving herd management even for sexed sperms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexed sperm
  • environmental effects
  • conception rate
  • Holstein