بررسی میزان شیوع لیشمانیوز احشایی در جمعیت سگ‌های ولگرد شهر یزد به روش الیزا

نویسندگان

چکیده

مقدمه: لیشمانیوز احشایی یا کالا‌آزار کشنده‌ترین شکل لیشمانیوز است که در اغلب مناطق ایران به صورت تک‌گیر و در برخی استان‌ها به صورت اندمیک دیده می‌شود. از آنجایی‌که تعیین وضعیت آلودگی سگ‌ها به عنوان مخازن اصلی بیماری برای جمعیت انسانی در تمام مناطق کشور الزامی است، ضرورت و فوریت اجرای پژوهش حاضر، تعیین فراوانی این بیماری مهم مشترک در سگ-های ولگرد شهرستان یزد و برآورد مخاطرات بهداشت عمومی آن می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این بررسی به شکل تصادفی از تعداد ??? قلاده سگ ولگرد پس از معاینه ی بالینی کامل خونگیری شد و سرم به‌ دست‌ آمده با استفاده آزمایش الیزا از لحاظ حضور آنتی بادی اختصاصی ضد لیشمانیا اینفانتوم بررسی شد. نتایج: طبق نتایج به دست آمده شیوع کلی سرولوژیک ?% برآورد گردید که نشانگر این است که شهر یزد منطقه ای غیر اندمیک از لحاظ لیشمانیوز احشایی به حساب می‌آید. بحث: شیوع لیشمانیوز احشایی در سگ‌ها به عنوان مخازن اصلی بین %?? تا %?? از مناطق مختلف ایران گزارش شده است. هر چند در مطالعه حاضر درصد آلودگی سگ‌ها بسیار پایین است اما با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر ابتلا به لیشمانیوز احشایی در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید صدوقی یزد و وجود گونه‌های مختلف پشه‌های ناقل بیماری، انجام مطالعات تکمیلی بیشتر روی جمعیت‌های حساس (کودکان زیر ?? سال) و مخازن و ناقلین بیماری در سایر شهرستان‌های این استان ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seroepidemiology of visceral leishmaniasis in stray dogs in Yazd city by ELISA method

نویسندگان [English]

  • Seyed Siavash Ghoreishi
  • Baharak Akhtardanesh
  • Maziar Jajarmi
  • Iraj Sharifi

چکیده [English]

Introduction: Visceral leishmaniosis (Kala-azar) is the fatal form of leishmaniosis is sporadic in many parts of Iran, and it is endemic in some locations. In the present study, the seroprevalence of canine visceral leishmaniosis in Yazd city was investigated.
Material and methods: Blood samples were randomly taken from ??? stray dogs from municipality animal shelter in Yazd city after complete clinical examination. All collected sera were tested by a commercial indirect ELISA kit (ID-VET, France) for the presence of anti leishmania infantum antibodies.
Results: The overall seroprevalence was ?% but ?? dogs showed skin lesion such as nasal planum ulcers, exfoliation and alopecia around eyes and muzzle in clinical examination.
Conclusion: The seroprevalence of canine visceral leishmaniosis was ranged ??% to ?? % in different endemic parts of Iran. In Yazd city, the low prevalence of disease in stray dogs showed that this city is a non-endemic area for visceral leishmaniosis. Based to the reports of infantile infection from Shahid Sadooghi hospital and presence of different species of sand flies there is a need for the implementation of a fieldwork monitoring system for the disease surveillance in animal reservoirs and high risk population in different geographical parts of Yazd province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visceral Leishmaniosis
  • Dog
  • Zoonotic disease
  • Yazd
  • Serology