تاثیر عصاره‌های آبی و اتانولی گیاه زنیان) Ammi trachyspermum) و چای کوهی ( Stachys lavandulifolia) بر باکتری استرپتوکوکوس گونه Streptococcus iniae عامل بیماری استرپتوکوکوزیس

نویسندگان

چکیده

استرپتوکوکوزیس یک بیماری عفونی سپتی‌سمیک در ماهیان است. استفاده مکرر از آنتی‌بیوتیک‌ها در صنعت آبزی‌پروری موجب تجمع زیستی این ترکیبات دربافت‌های خوراکی ماهیان و ظهور عوامل بیماری‌زای باکتریایی مقاوم به دارو در این صنعت شده‌است. از جمله راه‌کارها به منظور مقابله و جلوگیری از بروز مقاومت آنتی‌بیوتیکی، استفاده از عصاره‌ها و اسانس‌های گیاهی علیه باکتری‌های بیماری‌زای ماهی می‌باشد. مطالعه اخیر به منظور استفاده از عصاره‌های گیاه زنیان و چای کوهی علیه باکتری زئونوز استرپتوکوکوس اینیایی انجام شد. برای تعیین قدرت ضد باکتریایی عصاره‌ها از روش استاندارد انتشار در دیسک، تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی(MBC) استفاده گردید. حداقل غلظت کشندگی عصاره‌های الکلی و آبی زنیان به ترتیب، غلظت 75/18میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و غلظت 75 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و حداقل غلظت کشندگی عصاره‌های الکلی و آبی چای کوهی نیز به ترتیب، غلظت 75/18 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و غلظت 75میلی‌گرم بر میلی‌لیتر محاسبه شد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‌آید عصاره اتانولی گیاه زنیان و چای کوهی اثر ضد باکتریایی بیشتری علیه باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، نسبت به عصاره آبی زنیان و چای کوهی را داشته باشند (05/0>p). با توجه به اثر مناسب عصاره‌های یاد شده روی باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، لازم است امکان استفاده از آن‌ها در درمان وپیش‌گیری از بیماری‌های باکتریایی ماهی ارزیابی بیشتری گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of aqueous and ethanolic extracts of Carum copticum ( Ammi trachyspermum) and Stachys Lavandulifolia (Stachys lavandulifolia ) on Streptococcus iniae causative of streptococcusis

چکیده [English]

streptococcusis is an infectious septicemic disease in fish.The frequent use of antibiotics in the aquaculture industry has led to the bio-distribution of these compounds in the edible tissues of fish and the emergence of drug-resistant bacterial pathogens in the industry. One of the strategies to tackle and prevent the emergence of antibiotic resistance is the use of herbal extracts and essential oils against pathogenic bacteria. The present study was carried out to use plant extracts of Carumcopticum and Stachys lavandulifolia against Streptococcus iniae as fish pathogen. Determination of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum inhibitory concentration (MBC) was used to determine the antibacterial strength of the extracts from the standard emission method in the disk. The minimum germination concentration of ethanolic and aqueous extracts of Carum copticum were ??.?? mg / ml and ?? mg / ml, respectively, and the minimum concentration of alcoholic and aqueous extracts of Stachys lavandulifolia were also, ??.?? mg / ml and a concentration of ?? mg / ml. As a result, ethanolic extracts of Carum copticum and Stachys lavandulifolia showed the highest antibacterial activity against Streptococcus iniae. In conclusion, it can be concluded that due to the proper effect of these extracts on Streptococcus iniae, it is necessary to evaluate the possibility of their use in the treatment and prevention of bacterial diseases of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Streptococcus inaia
  • " Rainbow trout
  • " Herb extracts
  • "Carum copticum
  • "Stachys lavandulifolia
  • "Bacteriostatic and Bacteriocidal"