بررسی مقایسه ی کارآیی دو روش تجویز عمقی و استاندارد داخل پستانی سفتیوفور در درمان ورم پستان های بالینی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه ?? رأس گاوشیری نژاد هولشتاین که مبتلا به ورم پستان بالینی درجه‌ی دو بودند در دو گروه به‌صورت اتفاقی قرار گرفتند. در گروه کنترل درمان گاوها به روش معمول یعنی تزریق ?? سی‌سی محلول حاوی ??? میلی‌گرم سفتیوفور سدیم با سرنگ ?? سی‌سی به داخل سر پستانک بود. در گروه درمان با استفاده از لوله‌ی معدی نوزادان شماره‌ی ? آنتی بیوتیک به داخل پستان به شکل عمقی تجویز شد. قبل از درمان نمونه شیر به‌صورت آسپتیک اخذ شد وکشت باکتریایی انجام گردید. پاسخ درمانی از جهات مختلف بین دو گروه با هم مقایسه شد که شامل تعداد زایش، تعداد روز از زمان شروع درمان تا مشاهده‌ی بهبود بالینی، تولید شیر و تعداد سلولهای سوماتیک بودند. همچنین بر اساس کشت، ارگانیسم‌های اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و سایر میکروارگانیسم ها جدا گردید. میزان جداسازی باکتری های مختلف با پاسخ به درمان گروه های مختلف اختلاف معنی داری نداشت (P > ?.??). پاسخ به درمان بین دو گروه اختلاف معنی‌داری از بابت تعداد زایش، میزان تولید شیر، تعداد سلولهای سوماتیک، طول درمان و فراوانی باکتری‌ها وجود نداشت. با مقایسه آماری میزان تولید شیر در روزهای ? روز قبل از ورم پستان، در زمان درگیری و ? روز پس از درمان و لحاظ کردن روزهای شیرواری تفاوت معنا داری در بین روش‌های درمانی مشاهده نشد. در نهایت نتایج مطالعه نشان داد که تجویز آنتی بیوتیک سفتیوفور سدیم داخل پستانی با استفاده از لوله‌ی معدی نوزادان، در ورم پستان‌های درجه دو در این مطالعه بهبود قابل‌توجهی ایجاد نکرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of therapeutic efficacy of ceftiofur by either standard or deep intramammary infusion in clinical mastitides

نویسندگان [English]

  • Babak Khoramian
  • Saeid Rahmati
  • Kamran Sharifi

چکیده [English]

Mastitis is among the most common diseases in dairy cows and in many studies considered to be the most expensive disease at herd. In The present study ?? cows with a clinical grade ? mastitis and positive bacteriological tests were randomly assigned into two groups. In the control group, the treatment of cows was carried out in the usual way, ie, ??? mg ceftiofur sodium dissolved in ??cc distilled water was injected into the affected quarter. In the treatment group, the same solution was injected through a blue neonatal tube (no ?). Before treatment a milk sample was aseptically collected and bacterial culture was performed. There was no significant difference between the responses to treatment according to parity, Treatment duration, Milk production and somatic cell count (P> ?.??). During the study, the isolates of Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactia and other microorganisms were isolated. The frequency of isolating bacteria and response to treatment did not show any significant difference (P> ?.??) Milk yield in different days ? days before mastitis, during the intervention, and ? days after treatment) were not significantly different. In conclusion, in the present study the therapeutic intervention using a neonatal feeding tube caused no significant improvement in mastitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mastits
  • dairy cow
  • Deep intramammary infusion
  • Antibiotic
  • Treatment