ارزیابی اثر عصاره الکلی کرفس کوهی بر شاخص‌های تولید، میزان تلفات و پروفایل لیپیدی جوجه‌های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی عصاره الکلی کرفس کوهی در مقابل تأثیرات منفی سندروم آسیت بر شاخص‌های تولید و خصوصیات لاشه است. این آزمون به‌صورت کاملاً تصادفی روی 120 قطعه جوجه گوشتی در 4 تیمار، 3 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل 1. جیره پایه در دمای استاندارد 2. جیره پایه + 1/0 درصد عصاره در دمای استاندارد 3. جیره پایه تحت تنش سرما 4. جیره پایه + 1/0 درصد عصاره تحت تنش سرما هستند. شاخص بطنی و میزان تلفات در گروه تنش سرمایی به‌صورت معنی‌داری (05/0>P) نسبت به گروه‌های با دمای استاندارد افزایش یافت. شاخص بطنی در گروه 4 نسبت به گروه 3 به‌طور معنی‌داری کاهش یافته است. میزان تلفات در گروه 4 نسبت به گروه 3 به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. تنش سرمایی موجب کاهش معنی‌دار مصرف خوراک، رشد و وزن لاشه در گروه‌های تنش سرمایی نسبت به گروه‌های با دمای استاندارد شد. ضریب تبدیل غذایی در گروه‌های تنش سرمایی نسبت به گروه‌های با دمای استاندارد به‌صورت معنی‌دار بالاتر بود. تنش سرمایی موجب کاهش معنی‌دار وزن چربی محوطه شکمی گروه 3 نسبت به گروه 1 شد. سطح کلسترول در گروه‌ها 2 نسبت به گروه 1 به‌طور معنی‌داری کاهش و HDL در گروه 2 نسبت به گروه 1 افزایش معنی‌دار یافته است. نتیجه آن که افزودن عصاره الکلی کرفس کوهی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی، میزان تلفات را کاهش داده و نیز بازده طیور ازجمله ضریب تبدیل غذایی، انباشت چربی در محوطه بطنی و پروفایل لیپیدی را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Kelussia odoratissima Mozaff alcoholic extract on performance, mortality rate and lipid profile of broiler chickens with ascites syndrome

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghasemi
  • Shahab Bahadoran
  • Hossein Hassanpour
  • abdonaser Mohebi

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the protective effects of Kelussia odoratissima Mozaff alcoholic extract against the negative effects of ascites syndrome on performance and carcass characteristics. This experiment was conducted in a completely randomized design on 120 broiler chickens in 4 treatments, 3 replicates with 10 chicks in each replicate. Treatments included: 1) basal diet in the standard temperature 2) basal diet + 0.1 % Kelussia odoratissima Mozaff alcoholic extract in the standard temperature 3) basal diet under cold stress 4) basal diet under 0.1 % Kelussia odoratissima Mozaff alcoholic extract under cold stress. Right ventricle/total ventricle index (RV/TV) and mortality rate (%) was significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • ascites
  • Chicken performance
  • mountain celery
  • Kelussia odoratissima Mozaff
  • lipid profile
  • abdominal fat