تأثیر غلظت اسپرم و شرایط بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک گاوهای تحت تنش گرمایی بر میزان پلی اسپرمی در زیگوت های حاصل

نویسندگان

چکیده

اثرات منفی ناشی از تنش گرمایی بر باروری یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی صنعت گاو شیری است. تنش گرمایی در دوره رشد فولیکولی می‌تواند با کاهش کیفیت تخمک و توان تکوین آن در ارتباط باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان پلی‌اسپرمی در شرایط تنش حرارتی است. بدین منظور تغییراتی در غلظت اسپرم،‏ محیط بلوغ و لقاح برای کاهش میزان پلی‌اسپرمی صورت گرفت. در ابتدا سه غلظت 106×5‎/0،‏ 106×75‎/0 و 106×1 اسپرم در میلی‌لیتر محیط لقاح مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص گردید که هر سه غلظت اسپرم از لحاظ میزان پلی‌اسپرمی تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (05‎/0p)‎. بنابراین برای آزمایشهای بعدی غلظت اسپرم 106×75‎/0 در میلی‌لیتر مورد استفاده قرار گرفت. در آزمایش بعد،‏ اثر کاهش میزان غلظت سرم جنینی گاو (FBS)‎ در محیط بلوغ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین غلظت‌های 10 و 20 درصد FBS در میزان پلی‌اسپرمی وجود نداشت (05‎/0p)‎.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of sperm concentration and condition of in vitro maturation and fertilization of oocytes of under heat stress bovine on polyspermy in derived zygotes

نویسندگان [English]

  • Azizollah Bakhtari
  • Hamid Reza Rahmani

چکیده [English]

Infertility due to heat stress is one of the great economic problems in dairy industry. Heat stress at the earliest stages of follicular growth can affect the oocyte quality and developmental competence. The objective of this study was to determine factors which may have role to reduce of polyspermy in heat stress condition. For this propose, some changes in sperm concentration, maturation medium, and fertilization medium were done. In first step, three concentrations of sperm (0.5×106, 0.75×106 and 1×106) were selected. Results showed that with decrease in sperm concentration, polysermic rate did not significantly changed (p>0.05). But in 0.5×106 sperm concentration, fertilization rate significantly decreased (p0.05). In the next step, adding two different levels of heparin (1 or 10 µg/ml) in fertilization medium was evaluated. The fertilization parameters did not affected by both concentrations of heparin (p>0.05). In last experiment, non-essential amino acid was removed from fertilization medium. Polyspermic rate was reduced to less than 15% in non-amino acid group. The cleavage, blastocyst, hatched blastocyst rates significantly promote in group without amino acid (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat stress-Fertilization medium-Non-essential amino acids-Blastocyst-Polyspermy-