ارزیابی تغییرات فراسنجه های بیوشیمیایی سرم متعاقب بیهوشی درمانگاهی با پروپوفول در سگ

نویسندگان

چکیده

سطح سرمی شاخص های کلیوی(کراتینین،‏ اوره)،‏ آنزیم های کبدی (AST و ALT)‎،‏ پروفایل چربی (کلسترول،‏ تری گلیسرید ،‏ HDL ،‏ LDL)‎ ،‏ گلوکز،‏ آنزیم های پانکراسی (لیپاز و آمیلاز) و پروتئین های سرم (پروتئین تام،‏ آلبومین) متعاقب بیهوشی با پروپوفل بررسی شد. شش قلاده سگ نژاد مخلوط با میانگین وزنی 44‎/7 ± 33‎/19 کیلوگرم انتخاب شد. بیهوشی با استفاده از پروپوفل تزریقی به میزان 8 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن از محلول 1% پروپوفل القا شده و با دوز 3‎/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه نگهداری شد. نمونه کنترل قبل از قطع غذا در 24 ساعت قبل از بیهوشی اخذ شده و نمونه کنترل بعدی بعد از قطع غذا و قبل از القای بیهوشی گرفته شد و سپس در دقایق 2،‏ 10،‏ 30،‏ 60 و ساعت های 2،‏ 6،‏ 12،‏ 24،‏ 48،‏ 72 پس از بیهوشی نیز نمونه گیری انجام شد. مقادیر سطح سرمی تری گلیسرید ( mg/dl96‎/87 ± 16‎/246) ،‏ کلسترول (mg/dl 39‎/120± 5‎/315) ،‏ LDL (mg/dl 23‎/94 ± 66‎/140) به شکل معنی داری افزایش یافته و فعالیت ALT ( U/L98‎/12 ± 16‎/28) کاهش معنی داری را نسبت به زمان صفر از خود نشان دادند. سایر مقادیر اندازه گیری شده تغییر معنی داری را نشان ندادند. یافته ها حاکی از تغییرات در پروفایل چربی خون پس از القای بیهوشی و نگهداری بیهوشی توسط پروپوفل به مدت یک ساعت می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Serum biochemical indices changes following clinical propofol anesthesia in dogs

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Mohammdnia
  • Ahmadreza Mohamadnia
  • Madieh Zaeemi
  • Rouya Pourmohamad
  • Safieh Ghohestani

چکیده [English]

Serum level of renal indices (Creatinine and Urea), Hepatic enzymes (AST and ALT), Lipid profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL), Glucose, Pancreatic enzymes (Lipase and Amylase) and Serum proteins (Total protein and Albumin) was measured in propofol total intravenous anesthesia.
Six clinical healthy dogs (weighed 19.33 ± 7.44 kg) were selected. Anesthesia induced by 8 mg/kg from a 1% propofol solution and maintained by 0.3 mg/kg/min continuous infusion of propofol. A control serum sample was taken 24 hours before anesthesia and serial samples were taken on immediately before anesthesia, minutes 2, 10, 30 and 60 during anesthesia and hours 2, 6, 12, 24, 48 and 72 after anesthesia.
Triglyceride level (246.16±87.96 mg/dl), cholesterol (315.5 ± 120.39 mg/dl), LDL (140.66 ± 94.23 mg/dl) increased significantly and ALT serum activity (28.16 ± 12.98 U/L) reduced significantly in comparison to zero time. No significant changes recorded in other parameters.
Significant changes in serum lipid profile recorded as the main finding of the study that should be considered in sensitive animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propofol-Lipid profile-Dog-Anesthesia-