بررسی هیستوپاتولوژی التهاب پستان و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی موارد استافیلوکوکی در گاوهای شهرستان ایلام

نویسندگان

چکیده

التهاب غده پستانی خسارات اقتصادی زیادی را به نژاد گاوهای شیری وارد می‌کند که شناخت عوامل بیماری زا و تخریب ناشی از آنها اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین مطالعه ای توصیفی- مقطعی با هدف بررسی هیستوپاتوژی و میکروبیولوژی گاوهای شیری که مظنون به بیماری التهاب پستان هستند،‏ طراحی شد. از تعداد 190 راس گاو مشکوک،‏ گاوداری های شهرستان ایلام،‏ نمونه شیر جمع آوری و پس از آزمایش Califormia Mastities Test و تعیین نمونه های مثبت با انجام آزمایش باکتریولوژی روی آنها،‏ موارد استافیلوکوک اورئوس جدا و با استفاده از دیسک های آنتی بیوتیکی تعیین حساسیت شدند به علاوه از بین نمونه ها ی بیمار به صورت تصادفی تعداد 12 نمونه جهت مطالعات هیستوپاتولوژی به روش رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین،‏ انتخاب شدند. از 190 نمونه،‏ 56 و 2 مورد به ترتیب مبتلا به التهاب پستان تحت بالینی و بالینی بودند. یازده مورد استافیلوکوکوس اورئوس جدا شد که حساسیت آنها نسبت به آنتی بیوتیک‌های انروفلوکساسین،‏ تری متوپریم،‏ تایلوزین،‏ لینکومایسین،‏ تتراسایکلین،‏ سفتریاکسون،‏ پنی سلین و آمپی سیلین به ترتیب 91،‏ 82،‏ 73،‏ 73،‏ 45،‏18،‏ 0و 0 درصد بود. دژنره شدن و هیپرپلازی بافت پوششی و متاپلازی سنگفرشی به استوانه ای ،‏ نفوذ شدید لنفوسیتها و ماکروفاژها در قسمت های مختلف بافت پستان مشاهده شد. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین و تری متوپریم دارای بیشترین حساسیت بود و در اثر این عفونت باکتریا یی واکنش های شدید التهابی و گرانولوماتوز در بافت پستان مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey the histopathology of Mastitis in cow and determined the sensitivity of staphylococcus aureus separated against antibiotics, in Ilam

نویسندگان [English]

  • minoo shaddel
  • Ali Bahrami
  • leila havasi
  • tayeb seifi

چکیده [English]

Mastitis is responsible for serious economic losses in dairy cattle herds. Information about the damages caused by this infection and it’s etiology is of great interest and importance. Therefore, the cross- sectional study designed to assess microbiological and histopathological aspects in suspicious dairy cows with mastitis. One hundred ninety suspicious milk samples from dairy cows in cattle husbandry farms in Ilam were examined by California Mastitis Test (CMT), then positive sample as a mastitis case selected to exam for bacterial agent of infection. Samples contaminated with staphylococcus aureus separated determine their sensitivities against different antibiotics. Twelve tissue samples from cow with mastitis selected randomly for histopathology assess, then were examined by using Haematoxylin and Eosin stain (H&E). Of 190 samples, 56 and 2 had subclinical and clinical symptom, respectively. Of 56 case 11 were positive for staphylococcus aureus. The sensitivity test indicated 91%, 82%, 73%, 73%, 45%, 18%, 0%, and 0% of staphylococcus aureus isolated were sensitive against Enrofloxacin, Trimethoprim, Tylosin, Lincomycin, Tetracycline, Ceftriaxone, Penicillin,and Ampicillin, respectively. Histopathological assess indicated degeneration of epithelial, hyperplasia of epithelium, meteplasia squamous to columnar cells in different part of breast tissue. Meanwhile aggregation and increasing of the Lymphocyte, Macrophage cells inside the tissue was observed. Against Enrofloxacin and Trimethoprim antibiotics was shown more sensivity than the other antibiotics. Distinct reaction including inflammation, and granulomatose was observed in different

کلیدواژه‌ها [English]

  • staphylococcus aureus-cow-mastitis-antibiotic sensitivity-