اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق این بوده است تا اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم،‏ منیزیم و پاراتورمون گوسفند را بررسی کند. 5راس گوسفند ماده انتخاب گردید. گوسفندان جهت آلودگی های احتمالی انگلی تحت درمان با داروی آلبندازول خوراکی و آیورمکتین زیر پوستی قرار گرفتند. قبل از تزریق اکسی تتراسایکلین به منظور تعیین مقادیر طبیعی کلسیم،‏ منیزیم،‏ فسفر و پاراتورمون خون از ورید وداج نمونه خون و همزمان نمونه های ادرار و مدفوع اخذ گردید. اکسی تتراسیکلین به میزان 10 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت یکبار همراه با100 میلی لیتر سرم نمکی به صورت داخل وریدی به مدت 5 روز تزریق شد. بر اساس نصف نیمه عمر دارو(4 ساعت و 45 دقیقه)،‏ نمونه خون،‏ ادرار و مدفوع اخذ گردید. میزان کلسیم سرم در ساعت های 48،‏ 96 و 120 بطور معنی داری کاهش یافت. میزان کلسیم و فسفر ادرار در ساعتهای 72 و 120 افزایش معنی داری را نشان داد. میزان پاراتورمون خون در ساعت های 72 و 96 نسبت به زمان صفر معنی دار بود. میزان منیزیم سرم در ساعت 120 کاهش معنی دار یافت. همچنین میزان منیزیم ادرار در ساعت 48 افزایش معنی داری یافت. کلسیم مدفوع یک روند کاهشی را نشان داد بطوریکه در ساعت 72 نسبت به زمان صفر معنی دار بود. میزان فسفر مدفوع یک روند کاهشی را نشان داد ...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of therapeutic dose of oxytetracycline on magnesium, calcium and parathormone in sheep

نویسندگان [English]

  • afshin Jafari dehkordi
  • Abdonnaser Mohebbi
  • Saeid Habibian Dehkordi
  • Satar OstadHadi Dehkordi

چکیده [English]

Infertility due to heat stress is one of the great economic problems in dairy industry. Heat stress at the earliest stages of follicular growth can affect the oocyte quality and developmental competence. The objective of this study was to determine factors which may have role to reduce of polyspermy in heat stress condition. For this propose, some changes in sperm concentration, maturation medium, and fertilization medium were done. In first step, three concentrations of sperm (0.5×106, 0.75×106 and 1×106) were selected. Results showed that with decrease in sperm concentration, polysermic rate did not significantly changed (p>0.05). But in 0.5×106 sperm concentration, fertilization rate significantly decreased (p0.05). In the next step, adding two different levels of heparin (1 or 10 ?g/ml) in fertilization medium was evaluated. The fertilization parameters did not affected by both concentrations of heparin (p>0.05). In last experiment, non-essential amino acid was removed from fertilization medium. Polyspermic rate was reduced to less than 15% in non-amino acid group. The cleavage, blastocyst, hatched blastocyst rates significantly promote in group without amino acid (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnesium-Parathormone and Sheep-Oxytetracyclin-Calcium-