تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بر دامنه امواج الکتروکاردیوگرام در اشتقاق اندامی دوم،‏ پر رشدی بطن راست و وقوع تلفات ناشی از سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی انجام گرفت. آزمایش به مدت شش هفته با استفاده از 208 قطعه جوجه‌ی خروس سویه‌ی Ross 308 در یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار غذایی (جیره فاقد کرفس کوهی) به عنوان شاهد و سطوح 5‎/2 ،‏ 5 و 5‎/7 گرم در کیلوگرم پودر کرفس انجام شد. فراسنجه های فیزیولوژیکی،‏ الکتروکاردیوگرافی،‏پر رشدی قلب و مرگ و میر ناشی از فشار خون ریوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد استفاده از پودرکرفس به طور معنی داری امواج T الکتروکاردیوگرام را افزایش و امواج S را کاهش داد (05‎/0 > P)‎. با افزایش سطح پودر کرفس در خوراک،‏ غلظت پلاسمایی نیتریک اکساید افزایش یافت (05‎/0 >P)‎. سطوح 5 و 5‎/7 گرم در کیلوگرم پودر کرفس تأثیر معنی داری در جلوگیری از پر رشدی بطن راست و مرگ و میر ناشی از فشار خون ریوی در طول دوره آزمایش داشت (05‎/0 > P)‎. این بررسی نشان داد استفاده از پودر کرفس کوهی در جیره می تواند با تأثیر مثبت بر فراسنجه های فیزیولوژیکی و بهبود عملکرد قلب،‏ باعث کاهش سندروم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی شود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Kelussia odoratisma in prevention of pulmonary hypertension syndrome in broiler chickens.

نویسندگان [English]

  • Behnam Ahmadipour
  • Fariborz Khajali
  • Hossein Hassanpour
  • Ebrahim Asadi-Khoshoei
  • Feridoon Khajali

چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the beneficial effects of Kelussia odoratisma on the wave amplitudes of ECG in Lead II, right ventricular hypertrophy, and the occurrence of broiler pulmonary hypertension syndrome (PHS). A six-week trial was conducted with 208 five-day-old broiler chickens (Ross 308) in a completely randomized design. Dietary treatments included four levels of 0 (control), 2.5, 5, and 7.5 g/kg of Kelussia odoratisma. Variables tested were wave amplitudes of ECG in Lead II, right ventricular hypertrophy and mortality from PHS. Dietary inclusion of Kelussia odoratisma significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electerocardiography-Broiler chicken-Kelussia odoratisma-Pulmonary hypertension syndrome.-