اندازه مهره ای قلب در رادیوگرافی از قفسه سینه گوساله های سالم

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق،‏ تعیین اندازه‌ی مهره‌ای قلب (VHS)‎ در گوساله‌های بومی و دو رگ (هلشتاین) سالم می‌باشد. مطالعه روی 34 رأس گوساله از نژادهای بومی (16 رأس) و دو رگ (18 رأس هلشتاین) سالم،‏ انجام شد. رادیوگرافی از نماهای جانبی چپ به راست (چپ) و راست به چپ (راست) انجام گرفت. در رادیوگراف‌های جانبی راست و چپ طول مهره-های چهارم تا ششم سینه‌ای (T)‎،‏ مهره‌های چهارم تا ششم جناغی بر حسب سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. همچنین اندازه محور بلند،‏ محور کوتاه و مجموع محور بلند و کوتاه قلب بر حسب سانتیمتر و تعداد مهره های سینه ای (شمارش از لبه قدامی T4 به سمت خلف) به دست آمد. میانگین (± انحراف معیار) و میزان همبستگی شاخص‌های ذکر شده با نرم افزار آماری SPSS محاسبه شد. در تمام موارد ارتباط و همبستگی اندازه محور بلند و کوتاه و مجموع آنها با طول مهره‌ی چهارم سینه‌ای معنی دار بوده و بیشتر از طول مهره‌های چهارم تا ششم جناغی در هر دو نما بود. بر اساس آزمون T زوجی هیچ گونه اختلاف معنی داری بین ابعاد قلب بر حسب سانتی‌متر و مهره،‏ بین دو نمای رادیوگرافی مشاهده نشد (05‎/0p > ). میانگین (± انحراف معیار) اندازه‌ی مهره ای قلب در گوساله های نژاد بومی و دو رگ به ترتیب 3‎/0±0‎/9 و 4‎/0±4‎/9 مهره و در مجموع دو نژاد (34 رأس) در رادیوگراف‌های جانبی چپ و راست به ترتیب 4‎/0±2‎/9 و 4‎/0±3‎/9 مهره بود. یافته‌های این تحقیق نشان داد که اندازه‌ی مهره‌ای قلب در گوساله‌های سالم از سگ‌ها کوچکتر و از گربه ها بزرگتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vertebral Heart Size of healthy calves in thoracic radiography

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghadiri
  • Aria Rasooli
  • Alireza Ghadrdan Mashadi
  • ali Gholami Sepahvand

چکیده [English]

The aims of this study were to obtain vertebral heart size (VHS) in healthy, native and mixed breed (Holstein) calves. The study was conducted on 34 clinically native (16) and mixed breed (18) healthy calves. Left to right (LR) and right to left (RL) lateral radiographs were made in lateral recumbency. In LL and RL radiographs, lengths of 4th thoracic vertebra (T) to T6, 4th sternebra (S) to S6 were measured in centimeter. Long and short axis of the heart and sum of them, were also measured. Measurements were recorded in centimeters and number of thoracic vertebral length spanned by each dimension, measured caudally from T4. Means ± SD and correlation coefficients between the measurements were calculated with standard statistical software (SPSS). There were significant correlations between long and short cardiac axes and sum of them versus T4 to T6 and their correlations were more than sternebrae 4-6 length in LL and RL radiograph. There were no significant differences in cardiac dimension, in vertebrae and centimeters between LL and RL radiographs, based on student's t test (P>0.05). In native and mixed breed calves, means ± SD VHS were 9.0 ± 0.3 and 9.4 ± 0.4 vertebrae, respectively. Means ± SD VHS of native and mixed breed calves was 9.2±0.4 and 9.3±0.4 in LL and Rl radiographs, respectively. Our results showed that VHS of calves were smaller than dog and larger than cat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiology-Thorax-Vertebral Heart Size-Calf-