مقایسه تأثیر دو نوع محیط کشت دست ساز (SOF) و تجاری (G1/G2) بر تکوین آزمایشگاهی جنین های منجمد و غیر منجمد موشی

نویسندگان

چکیده

تعدادی از شواهد و مدارک مبنی بر این هستند که دستکاری‌هایی هم‌چون کشت جنین در شرایط آزمایشگاهی وحفاظت انجمادی می‌توانند در رشد جنین اختلال ایجاد کنند. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر دو نوع محیط کشت SOF وG1/G2 و هم‌چنین اثر انجماد شیشه‌ای درجنین دو سلولی بر میزان زنده‌مانی،‏ تشکیل بلاستوسیست و میزان شکوفا شدن در یک مدل حیوانی موشی است. بدین منظور از جنین‌های دوسلولی موش سویه NMRI استفاده شد. نیمی از این جنین‌ها در مرحله دوسلولی انجماد شیشه‌ای شدند و نیم دیگر به‌عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. جنین‌های گروه کنترل و هم‌چنین جنین‌های انجماد یافته پس از ذوب شدن هر کدام به دو گروه تقسیم شده،‏ نیمی در محیط SOF و نیمی در محیط G1/G2 کشت داده شدند. میزان زنده‌مانی بین چهار گروه تیماری تفاوت معنی‌داری نداشت. از نظر میزان تشکیل بلاستوسیست و شکوفا شدن جنین‌های انجماد یافته و کشت داده شده در محیط کشت SOFنسبت به دیگر گروه‌های تیماری پایین‌تر بودند و با دو گروه تیماری مربوط به جنین‌های کنترل و کشت داده شده در محیط کشت G1/G2 وSOF تفاوت معنی‌داری داشتند (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of The Efficacy of Two Culture Media, Handmade(SOF) and Commercial (G1/G2), on In VitroDevelopment of Vitrified and Non-Vitrified Mouse Embryos

نویسندگان [English]

  • Farnoush Jafarpour
  • Elham Bonakdar
  • Mohammad Ali Edriss
  • Azizollah Bakhtari
  • Vajiheh Asgari
  • Sayed Morteza Hosseini
  • Mehdi Hajian
  • Mohammad Hossein Nasr-Esfahani

چکیده [English]

There is some evidence that shows some manipulations during assisted reproductive technologies such as in vitro culture and vitrification can affect fetal development. The aim of this study was to evaluate the effect of culture medium (handmade culture medium: SOF vs. commercial culture medium: G1/G2) and vitrification (vitrified vs. non-vitrified) on survival rate, blastocyst formation and hatching rate. For this purpose, 2-cell embryos were recovered from naturally synchronized NMRI females and divided in two groups (vitrification and control groups). Embryos from each group cultured in SOF or G1/G2 culture medium. Results showed that survival rate was not significantly different between groups. The potential of embryos in vitrified-SOF group to develop towards blastocyst stage and also hatching rate were significantly lower than non-vitrified-G1/G2 group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survival rate-Blastocyst formation-Hatching rate-G?/G? and SOF culture medium-Vitrification-