مطالعه تأثیر تکرار پیش دوشی گاوهای شیری بر بار میکروبی شیر

نویسندگان

چکیده

در این مقاله،‏ به منظور نشان دادن اهمیت تعداد پیش دوشی،‏ با مراجعه به دامپروریهای اطراف گرمسار،‏ تعداد 30 رأس گاو با شیر سالم انتخاب شد. سپس طی آماده سازی پستان قبل از دوشش،‏ از پیش دوشیهای اول،‏ سوم و پنجم نمونه شیر گرفته شد. نمونه های گرفته شده بلافاصله به آزمایشگاه منتقل و تعداد تام باکتریهای شیر تمام نمونه ها و تعداد سلول سوماتیک پیش دوشی پنجم تعیین شد. سپس 48 ساعت پس از خیس کردن جایگاه دامها،‏ شمارش تعداد تام باکتری و سلولهای سوماتیک در پیش دوشی های فوق تکرار شد. نتایج نشان داد میانه تعداد باکتریها در جایگاه خشک در پیش دوشی اول 4458.5،‏ سوم 1725 و پنجم 0 بود. همچنین میانه تعداد باکتریها در جایگاه تر در پیش دوشی اول 23741.5،‏ سوم 10750 و پنجم1250 بود. بنابراین بار میکروبی از پیش دوشی اول تا پنجم در هر دو جایگاه کاهش و در جایگاه تر در مقایسه با جایگاه خشک افزایش نشان داد (P=0.00). میانه تعداد سلولهای سوماتیک در جایگاه خشک (103× 675) کمتر از جایگاه تر (103×712.5) بود(P=0.00). به استثنای پیش دوشی سوم در جایگاه خشک،‏ ارتباطی بین تعداد سلول سوماتیک و بار میکروبی یافت نشد. از این مطالعه نتیجه گیری شد که پنج بار پیش دوشی در جایگاه خشک و بیشتر از 5 بار در جایگاه تر برای نیل به اهداف موردنظر در پیش دوشی لازم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the effect of numbers of pre-milking stripping of milking cows on the milk total bacterial count

نویسندگان [English]

  • Magid Mohammad Sadegh
  • AhmaAli Zargaran

چکیده [English]

In this article,in order to demonstrate the importance of the numbers of pre-milking stripping on the milk total bacterial count (TBC) of milking of cows, thirty cows with clinically normal milk were selected from Garmsar suburban farms. Milk samples were collected from the first, the third and the fifth milking strips in the process of pre- milking udder preparation. In order to determine TBC and SCC, the collected milk samples were immediately transported to a laboratory. TBC and SCC were rechecked after 48 hours of wetting the beddings. Results showed that the medians of TBC in the dry bedding group were significantly different between first (4458.5), third (1725) and fifth (0) stripping, and in the wet bedding group between first (23741), third (10750) and fifth (1250) stripping (P=0. 00). TBC was statistically higher in dry bedding than wet bedding group (P=0. 00). SCC was also statistically higher in the dry bedding (675×103) than in the wet bedding (712.5×103) group (P=0. 00).The correlation between SCC and TBC was not found, with an exception in third stripping in dry bedding group (P>0.05). It was concluded that pre-milking stripping was essential, at least until 5 strips in a dry bedding, and more than 5 strips in a wet bedding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-milking udder preparation-total bacterial count-stripping times-SCC-