ارزیابی تاثیر دو روش همزمان‌سازی اوولاسیون، هیتسینک و آوسینک، روی میزان آبستنی در گاوهای شیری

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیردو روش همزمان‌سازی اوولاسیون،‏ هیتسینک و آوسینک،‏ روی میزان آبستنی در گاوهای شیری بوده است. .در کل 133 راس گاو شیری با روزهای شیردهی 200-50 روز در تجربه قرار داده شد.گاوها به صورت تصادفی در سه گروه توزیع شدند گروه کنترل: ( 50=n ).در این گروه از هیچ برنامه همرمانی خاصی استفاده نشد. این گاوها بعد از مشاهده علائم فحلی مطابق برنامه am/pm تلقیح شدند .گروه آوسینک):(46=n)‎ که با پروتکل آوسینک تحت درمان قرار گرفتند.در روزهای 0 و9 به میزان 10 میکروگرم آنالوگGnRHو در روز 7 معادل 500 میکروگرم PGF2? به صورت عضلانی دریافت کردتد و 20-16 ساعت بعد از GnRH دوم،‏ تلقیح مصنوعی شدند. گروه هیتسینک: (37=n.) که با پروتکل هیتسینک تحت درمان قرار گرفتند.در روز 0 به میزان 10 میکروگرم آنالوگGnRH و 7 روز بعد از آن 500 میکروگرم PGF2? ،‏ و 24 ساعت بعد یک میلی گرم استرادیول سیپیونات به صورت عضلانی دریافت کردند. گاو‌هایی که بعد از تزریق استرادیول فحلی نشان دادند با روش am/pm تلقیح شدند آن‌هایی که فحلی نشان ندادند 48 ساعت بعد از تزریق استرادیول،‏ تلقیح اجباری شدند((TAI. تشخیص آبستنی بوسیله سونوگرافی در روز 30 و با روش لمس رکتال بین روزهای40تا 45 بعد از تلقیح مصنوعی انجام شد. میزان آبستنی در گروه های مختلف با روش Chi-square مورد مقایسه قرار گرفت.اگر چه میزان آبستنی در گروه اوسینک نسبت به گروه هیتسینک و گروه کنترل بالاتر بوده ولی این اختلاف از نظر آماری معنا دار نبود (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of Heatsynch and Ovsynch(two methods of ovulation synchronization) on pregnancy rate in dairy cows

نویسندگان [English]

  • Naser Shams Esfandabadi
  • Abulfazl Shirazi
  • Ali Sahafi

چکیده [English]

The aim of this study was to Evaluation of the effect of Heatsynch and Ovsynch(two methods of ovulation synchronization) on pregnancy rate in dairy cows. This study was carried out in a large dairy herd in suburbs of Esfehan province. In total 113 dairy cows with 50-200 days in milk interred in the study. In this experiment cows were alternately assigned to three groups.1) control group (n=50) received no treatment. Cows that were detected in estrous were inseminated by on farm technician.2) Ovsynch group (n=46) received on days 0 and 9 an i.m injection of 10 µg GnRH analog and on day 7 an i.m injection of 500 µg of PGF2? and inseminated 16-20 hour after second GnRH injection.3) Heatsynch group (n=37) received on days 0and 7an i.m injection of 10 µg GnRH analog and 500 µg of PGF2? respectively and 24 hour then 1mg estradiol cypionate. . Cows that were detected in estrous after estradiol treatment were inseminated as a.m. / p.m.protocol. Timed artificial insemination(TAI) was performed for cows that were not detected in estrous 48 hour after estradiol treatment .pregnancy detection were performed on day 30 and between days 40-45 after insemination by ultrasonography and rectal palpation respectively. The differences in pregnancy proportion between three groups were analyzed by using Chi-Square method. Although conception rate in Ovsynch group (%41.3) were higher than Heatsynch(%37.8) and control(%36) groups, but there was no significant differences in conception rate between three groups.(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy Cows-Key Words:Ovsynch-Heatsynch-Estrous Synchronization-