تأثیر آویشن و دارچین بر میزان اکسیداسیون لیپید‌‌ها و نیتریک‌اکساید در بلدرچین ژاپنی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر آنتی‌اکسیدانتی گیاهان دارویی آویشن و دارچین و رابطه‌ی آن با میزان تولید انجام گرفت. بدین منظور تعداد 100 بلدرچین ژاپنی 42 روزه در 5 گروه و هر گروه حاوی 3 تکرار و 4 بلدرچین در هر تکرار توزیع شده و 5 جیره‌ی آزمایشی شامل گروه شاهد،‏ آویشن 1 درصد،‏ آویشن 2 درصد،‏ دارچین 1 درصد و دارچین 2 به آن‌ها خورانده شد. میزان خوراک مصرفی،‏ تولید تخم،‏ نیتریک اکساید و هم‌چنین مالون‌دی‌آلدهید سرم (به‌عنوان شاخص ارزیابی استرس اکسیداتیو) اندازه‌گیری شدند. بررسی نشان داد که گیاهان دارویی آویشن و دارچین در غلظت‌های 1 درصد باعث افزایش مصرف خوراک و در غلظت‌های بالاتر باعث کاهش مصرف خوراک شدند (05‎/0 > P)‎. هم‌چنین آویشن 1 درصد باعث افزایش وزن لاشه و بهبود ضریب تبدیل تخم‌گذاری شد ولی در غلظت‌های بالا اثر سوء داشت (05‎/0 > P)‎. دارچین در هر دو غلظت 1 و 2 درصد باعث کاهش وزن و افزایش ضریب تبدیل تخم‌گذاری شد(05‎/0 > P)‎. میزان نیتریک‌اکساید هیچ تغییر معنی‌داری نداشت ولی میزان مالون‌دی‌آلدهید در جیره‌ی حاوی آویشن 1 درصد به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (05‎/0 > P)‎. درمجموع نتایج مطالعه‌ی حاضر حاکی از آن است که آویشن در غلظت‌های پایین نه‌تنها بر فاکتور‌های رشد و تولید اثر مثبت دارد بلکه به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدانت قوی مطرح است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Cinnamomum zeylanicum Blume and Thymus vulgaris on lipid oxidation and nitric oxide in Japanese quail (Coturnix japonica)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ghasemi Shamsabadi
  • abdol karim zamani moghaddam
  • Saied Habibian Dehkordi
  • hossein hassanpour

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate antioxidant activity of Cinnamon and Thyme and its relationship to quails egg and meat production performance. 100 quails were fed five diets: G1: control, G2: control diet + 1% of Thymus powder, G3: control diet + 2% of Thymus powder, G4: control diet + 1% of Cinnamon, and G5: control diet + 2% of Cinnamon. A complete randomized design (CRD) with 5 treatments, 3 replicates and 4 birds in each replicate was used. Live weight, egg production, feed intake, and egg production conversion ratio were determined. After blood sampling, Nitric oxide and TBARS values were evaluated. The results indicated that G2 group had highest level and G3 and G5 groups had lowest level of live weight. Quails in the G4 group had significantly higher feed intake (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitric oxide-Japanese quail-Oxidation-Thymus-Cinnamon-