بهبود کیفیت تخمک های نابالغ انجماد شیشه ای-ذوب شده گوسفند با استفاده از گلیسین

نویسندگان

چکیده

علیرغم آبستنی‌ها و تولد نوزادانی که از انتقال رویان‌های تولیدشده از تخمک‌های منجمد شده گزارش شده‌اند قابلیت تکاملی این تخمک‌ها پایین است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات تیمار تخمک‌های نابالغ گوسفند بر کیفیت آن‌ها پس از انجماد شیشه‌ای و ذوب می‌باشد. تخمک‌های نابالغ گوسفند که از تخمدان‌های جمع‌آوری‌شده از کشتارگاه به‌دست ‌آمده بودند در حضور گلایسین (GLY)‎ یا عدم حضور آن (CON)‎ به‌صورت شیشه‌ای منجمد شدند و پس از ذوب و انجام بلوغ آزمایشگاهی ازنظر میزان بلوغ هسته و وقوع آپوپتوز با تخمک‌های منجمد نشده مقایسه شدند. نتایج نشان داد که میزان بقای تخمک‌های منجمد شده از بقای تخمک‌های منجمد نشده پایین‌تر است (05‎/0>P)‎ و گلایسین اثری در بقای تخمک‌های منجمد-ذوب شده ندارد. هم‌چنین میزان بلوغ هسته و میزان وقوع آپوپتوز در گروه گلیسین-انجماد نسبت به گروه کنترل-منجمد پایین‌تر بوده و با گروه کنترل غیر منجمد قابل مقایسه است (05‎/0>P)‎؛ بنابراین گلیسین می‌تواند سبب بهبود کیفیت تخمک‌های نابالغ گوسفند پس از انجماد شیشه‌ای و ذوب شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving Quality of Vitrified-Warmed Ovine Immature Oocytes by Using Glycine

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ahmadi
  • Aboalfazl Shirazi
  • Naser Shams-Esfandababi
  • Hassan Nazari

چکیده [English]

Despite the successful pregnancies and live births that have been reported from transferring embryos derived from cryopreserved oocytes in several mammalian species, developmental competence of frozen-thawed oocytes is low. The aim of this study was examining the effects of short term treating of immature ovine oocyte with glycine and supplementation of vitrification and warming solution with glycine on post vitrification and warming quality. Abattoir-derived immature ovine oocytes vitrified with (GLY) or without (CON) treating with glycine and after In vitro maturation the nuclear maturation and the rate of apoptosis of them compared with their unvitrified (FRESH) counterparts. A difference at a level of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear maturation-oocyte-glycine-vitrification-apoptosis-