میزان جداسازی سالمونلا و اشریشیا کلای از گله های مادر گوشتی در استانهای مختلف ایران

نویسندگان

چکیده

اشریشیا کلای و سالمونلا از مهمترین عوامل عفونت های باکتریایی در گله های طیور تجاری هستند. در این بررسی بر اساس نمونه های دریافتی از گله های مرغ مادر گوشتی،‏ میزان آلودگی این گله ها به اشریشیا کلای و سالمونلا مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور در طی سال های 1391-1389،‏ از تخم مرغ های هچ نشده 28 گله و جوجه های یکروزه 132 گله دریافت شده از شش استان ایران شامل آذربایجان غربی،‏ آذربایجان شرقی،‏ زنجان،‏ کرمانشاه،‏ گیلان و مازندران نمونه برداری و کشت باکتریولوژیک به عمل آمد. در مجموع از 160 گله،‏ 54 گله (%75‎/33) به سالمونلا و 88 گله (%55) به اشریشیا کلای آلوده بودند. از تخم مرغ های هچ نشده مربوط به 28 گله،‏ سالمونلا از 4 گله (%28‎/14) و اشریشیا کلای از 7 گله (25%) جدا گردید. اما از مجموع کشت جوجه های یکروزه مربوط به 132 گله،‏ 50 گله (%87‎/37) آلوده به سالمونلا و 81 گله (%36‎/61) آلوده به اشریشیا کلای بودند. از 50 گله آلوده به سالمونلا مربوط به کشت جوجه های یکروزه،‏ در 4 گله (8%) سالمونلا گروه B و در 46 گله (92%) سالمونلا گروهD شناسایی شدند. در آزمایش تعیین مقاومت ضد میکروبی باکتریهای جداشده از جوجه های یکروزه نیز بیشترین میزان مقاومت جدایه های سالمونلا و اشریشیا کلای،‏ به ترتیب،‏ نسبت به سولفامتوکسازول + تریمتوتریم (%16) و فوزومیکس® (%37‎/70) مشاهده شد. استفاده بی رویه از ترکیبات ضد میکروبی مختلف در گله ها باعث افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی می شود که از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The rate of Salmonella and Escherichia coli isolations from broiler breeder flocks in various provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Peighambari
  • Hanieh Taheri
  • Rima Morshed
  • Abbas Barin

چکیده [English]

Salmonella and Escherichia coli (E. coli) are among the most important agents causing bacterial infections in commercial poultry flocks. Based on samples received from broiler breeder flocks, in this survey, the infection rate of these flocks to Salmonella and E. coli was evaluated. For this purpose, during 2010-2012, samples received from un-hatched eggs and day-old chicks of 28 and 132 broiler breeder flocks, respectively, from six province of Iran including East Azarbaijan, West Azarbaijan, Zanjan, Kermanshah, Gilan and Mazandaran were cultured for isolation of Salmonella and E. coli. In total, from 160 sampled flocks, 54 (33.75%) and 88 (55%) flocks were infected to Salmonella and E. coli, respectively. From egg samples, Salmonella and E. coli were isolated from 4 (14.28%) and 7 (25%) flocks, respectively. However, day-old chicks cultures resulted in isolation of Salmonella and E. coli from 50 (37.87%) and 81 (61.36%) flocks, respectively. Among 50 Salmonella isolates from day-old chicks, serogroups B and D were identified in 4 (8%) and 46 (92%) cases, respectively. In antimicrobial resistance test on bacterial isolates form day-old chicks, the highest resistance among Salmonella and E. coli isolates was found to sulfamethoxazol+trimethoprim (16%) and Fosomix® (70.37%), respectively. Imprudent use of various antibacterial agents in poultry flocks leads to increased antimicrobial resistance that is important for public health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler breeder-Salmonella-Antimicrobial resistance-Escherichia coli-Iran-