عفونت تجربی بلدرچین ژاپنی با ویروس آنفلوانزای کم حدت پرندگان (H9N2)

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه نشانه‌های بالینی،‏ میزان مرگ‌و‌میر،‏ پاسخ های سرولوژی و دفع ویروس در بلدرچین‌های آلوده با ویروس های آنفلوانزای پرندگان با بیماری‌زایی کم (LPAI)‎ H9N2،‏ یک صد بلدرچین ژاپنی به‌طور تصادفی به 4 گروه تقسیم و بلدرچین‌های گروه 1 و 3 در 9 روزگی با واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان H9N2 واکسینه شدند. بلدرچین‌های گروه 1 و 2 با ml1‎/0 مایع آلانتوئیک ELD505‎/5 10×5 ویروس های آنفلوانزای کم حدت پرندگانH9N2 (LPAI)‎ A/Chicken/Iran/772‎/99(H9N2) جداسازی شده از جوجه،‏ آلوده شدند. بلدرچین‌های گروه 4 به عنوان گروه کنترل بدون واکسن و آلودگی نگه‌داری شدند. در روزهای 1،‏ 2،‏ 3 و 10 بعد از آلودگی،‏ 4 بلدرچین از هر گروه به طور تصادفی جدا و پس از آسان‌کشی،‏ نای،‏ ریه،‏ لوزه‌ی سکومی و پانکراس هر کدام جهت ردیابی ویروس در میکروتیوپ‌های استریل جمع‌آوری گردید. RNA از نمونه های بافتی اسخراج و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی در معرض RT-PCR قرار گرفتند. نمونه‌های خون در 8،‏ 31و 48 روزگی جمع‌آوری و عیار پادتن سرم خون ضد بیماری آنفلوانزا به‌وسیله آزمایش مهارکننده هماگلوتیناسیون( HI ) با HA4 آنتی ژن آنفلوانزا اندازه گیری شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با برنامه نرم‌افزاری SPSS 16 آنالیز گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بلدرچین نقش کلیدی در سیر تکاملی AIV به عنوان میزبان واسط دارد و ویروس‌های آنفلوانزا در بلدرچین توانایی تکثیر و انتقال به گونه‌های حیوانی دیگر را پیدا می‌کنند و واکسن کشته روغنی نمی‌تواند از آلودگی بلدرچین و تکثیر ویروس آنفلوانزای پرندگان با بیماری‌زایی کم H9N2 محافظت کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental infection of Japanese quail (coturnix coturnix japonica) with low- pathogen avian influenza virus H9N2

نویسندگان [English]

  • somayeh dibavand
  • Mansour Mayahi
  • Zahra Boroomand
  • Forough Talazadeh
  • Elham Maleki

چکیده [English]

In order to evaluate clinical sings, mortality rate, serologic responses and virus shedding in quail infected with Low pathogenic avian influenza (LPAI) viruses H9N2, 100 Japanese quail were divided randomly into four equal groups. Group 1 and 3 chicks were vaccinated by avian influenza H9N2 killed vaccine. Group 1 and 2 chicks were infected by 0.1 ml allantoic fluid containing 5×10 5.5 ELD50 Low pathogenic avian influenza (LPAI) viruses H9N2 isolated from chicken, A/Chicken/Iran/772/99(H9N2). Group 4 quails were kept as unvaccinated uninfected control group. Four quails from each group were randomly collected at 1, 2, 3 and 10 days after infection and trachea, lungs, caecal tonsil and pancreas were collected in sterile microtube. RNA from tissue samples were extracted and subjected to reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) using specific primers. The PCR products were sequenced and analyzed. Blood samples collected at 8, 31 and 48 days and antibody titer against influenza disease was measured by Hemagglutination inhibition (HI) test with 4 HA unit influenza antigen. The data were analyzed with SPSS software version 16. The results of the present study showed that quail have a key role in evolution of AIV as intermediate host and influenza virus in quails can be amplified and transmitted avian influenza virus to other animal species and Killed vaccine could not protect quail against influenza infection and propagation of Low pathogenic avian influenza (LPAI) viruses H9N2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vaccination-quails-Avian influenza-antibody titers-detection-