ارزیابی وضعیت اکسیداتیو نمونه های خون اخذ شده از وریدهای وداج، شیری و زیر دم در گاو های شیری

نویسندگان

چکیده

استرس اکسیداتیو پیروزی رادیکال‌های آزاد بر دفاع آنتی اکسیدانی بدن است . در حالت عادی بین تولید رادیکال‌های آزاد در بدن و اجزای سیستم دفاع آنتی اکسیدانی توازن برقرار است . در صورت برهم خوردن این توازن ،‏ مولکول‌های زیستی از جمله نوکلئیک اسید-ها ،‏ لیپید‌ها ،‏ پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌های ساختمانی دچار آسیب می‌شوند . هدف از این مطالعه ،‏ بررسی وضعیت اکسیداتیو نمونه‌های خون گرفته شده از ورید‌های وداج ،‏ شیری و زیر دم در گاو‌های شیری و ارزیابی برخی از شاخص‌های مهم زیستی نظیر استرس اکسیداتیو در سرم است . برای انجام این تحقیق 11 راس گاو یک شکم زایش بدون سابقه بیماری و با شرایط مدیریتی و تغذیه‌ای مشابه انتخاب گردید و با ونوجکت از وریدهای وداج ،‏ شیری و زیر دم خون‌گیری انجام و غلظت مالون دی آلدهید ( MDA ) ،‏ فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز ( SOD ) و کاتالاز و در سرم بررسی شد .میزان فعالیت TBARS در نمونه‌های سرم وداج و زیر دم به طور معنی‌داری از میزان آن در ورید شیری بالا‌تر بود(p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of oxidative status of blood taken from jugular, mammary and coccygeal veins in dairy cattle

نویسندگان [English]

  • Mahsa Mosharraf
  • Mohammadreza Aslani
  • Abdonaser Mohebi

چکیده [English]

Oxidative stress is win of free radical on the antioxidant defense system . In the body , there is a balance between production of free radicals and the components of the antioxidant defense system. When the production of oxidant exceeds the capacity of antioxidant defense , a condition of oxidative stress is developed resulting in oxidative damage of vital molecules such as DNA , lipids , proteins and carbohydrates . The aim of this study was comparison of oxidative status of blood collected from jugular , mammary and coccygeal veins in dairy cattle . eleven dairy cattle with similar history , management and nutritional condition were used and blood sample were collected from jugular , mammary and coccygeal vein .Biomarkers of oxidative stress including SOD , MDA ,Catalase were measured .TBARS activity in jugular and coccygeal vein was significantly higher than milk vein(p< 0.001) . SOD activity in coccygeal vein was significantly highest and in milk vein was lowest. Catalase activity has no difference in three veins (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • jugular veins-oxidative statu-coccygeal vein-milk vein-Keywords : dairy cattle-