ارزیابی تغییرات برخی از فراسنجه های بیوشیمایی سرم در گاوهای مبتلا به متریت

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه که بر روی 100 راس گاو هلشتاین مبتلا به متریت و 50 راس گاو ماده سالم انجام گرفت،‏ تغییرات میزان سرمی عناصر معدنی در بیماری متریت پس از زایش و سپتیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد میزان کلسیم سرم در گاوهای مبتلا به متریت بطور معنی‌داری کمتر از گاوهای سالم بود. مقدار منیزیم سرم در گاوهای تازه‌زای مبتلا به متریت سپتیک با گروه شاهد و مبتلا به متریت پس از زایش اختلاف معنی‌دار داشت که حاکی از کاهش قابل توجه منیزیم سرم در گروه متریت سپتیک بود. هرچند فسفر سرم در گاوهای بیمار کمتر از گروه شاهد گزارش شد ولی اختلاف موجود بین گروهها از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. کمترین میزان روی سرم در گاوهای بیمار مبتلا به متریت سپتیک گزارش شد که نسبت به گاوهای سالم و مبتلا به متریت پس از زایش کاهش معنی‌داری را نشان می‌داد. میزان سرمی مس در گاوهای بیمار مبتلا به متریت نیز بطور معنی‌داری کمتر از گاوهای سالم بود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون،‏ بین میزان سرمی کلسیم با دمای بدن و تعداد ضربان قلب ارتباط معکوس معنی‌دار وجود داشت. همچنین بین میزان سرمی روی با تعداد ضربان قلب،‏ دمای بدن و تعداد تنفس ارتباط معنی‌دار وجود داشت. در نهایت از این پژوهش چنین استنباط می‌شود که به دلیل تضعیف سیستم ایمنی و به هم ریختن تعادل انرژی در حوالی زایمان،‏ می‌توان با تامین عناصر معدنی اعم از کمیاب و غیر کمیاب موجب تقویت سیستم ایمنی حیوان و کاهش خطر بروز بیماری‌های رحمی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of some biochemical parameters in serum of cattle with metritis

نویسندگان [English]

  • Ali Derangian
  • Majid Fartashvand
  • Amir Ali Kaveh
  • Yaghoub Hajisadeghi

چکیده [English]

In this study, the changes of some biochemical profiles were measured in 50 cows with metritis septic (SM), 50 cows with post-parturient metritis (PPM) and 50 healthy cattle, using commercial kits. The results indicate significant decrease of calcium in cattle with metritis compared to healthy recently calved cows. Serum levels of magnesium were significantly lowered in SM group compared to PPM and control groups. Although serum concentration of phosphorus in sick animals was lower than healthy one, this decrease was not statistically significant. Lowest level of zinc of serum was reported in SM cattle (152.22 ± 8 µg/dl), which was significantly lower than PPM (168.04 ± 13 µg/dl) and control (192.25 ± 18 µg/dl) groups. Cattle with metritis (SM and PPM) had significantly lower serum levels of copper than healthy ones. Based on Pierson correlation analysis, there were significant negative correlation between calcium of serum and rectal temperature and with heart rate. Also there were significant negative correlation between zinc of serum and rectal temperature, with heart rate and with respiratory rate. This finding suggested that supplementation of minerals including trace elements and non-trace elements to peri-parturient cattle can improve immune system and reduce the uterine disease in these animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phosphorus-copper-metritis-magnesium-zinc-dairy cattle-calcium-