تاثیر اسیدهای چرب غیراشباع در جیره های پیش از جفت گیری برتعداد واندازه فولیکول های تخمدان و عملکرد تولیدمثلی میش های افشاری

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر اسیدهای چرب غیراشباع در جیره‌های پیش از جفت‌گیری بر تعداد و اندازه فولیکول‌های تخمدان و عملکرد تولیدمثلی میش‌ها،‏ 32 راس میش افشاری در فصل جفت‌گیری همزمانی فحلی شدند و به 4 جیره غذایی در قالب طرح کاملا تصادفی اختصاص داده شدند. جیره‌ها با 3 درصد مکمل چربی 1- روغن آفتابگردان،‏ 2- روغن ماهی،‏ 3- نمک کلسیمی روغن پالم و 4- مخلوط مساوی روغن ماهی و روغن آفتابگردان با انرژی قابل متابولیسم (43‎/2 مگاکالری ) و پروتئین خام (8‎/17درصد) مشابه تنظیم شدند. میش‌ها به مدت 12 روز به جیره پایه عادت‌داده شدند و پس از آن به مدت دو هفته جیره‌های آزمایشی را دریافت کردند. در روزهای برداشت سیدر و جفت‌گیری التراسونوگرافی از تخمدان‌ها برای مطالعهتعداد و اندازه فولیکول‌ها انجام شد. افزودن روغن ماهی با افزایش تعداد فولیکول‌های بزرگ در روز‌های برداشت سیدر (mm50‎/1) و جفت‌گیری (mm25‎/2) و همچنین افزایش اندازه فولیکول‌های بزرگ (mm70‎/5) در روز جفت‌گیری همراه بود. مخلوط روغن‌های غیراشباع سبب کاهش تعداد و اندازه فولیکول‌ها در مقایسه با استفاده آنها به تنهایی در جیره‌های پیش از جفت‌گیری شد (05‎/0>P)‎. بیشترین نرخ بره زایی (175درصد) و دوقلوزایی (75درصد) مربوط به میش‌های تغذیه شده با روغن ماهی و کمترین آنها (3‎/114 و 3‎/33 درصد،‏ بترتیب) مربوط به میش‌های تغذیه شده با مخلوط روغن ماهی و روغن آفتابگردان بود (05‎/0>P)‎. به‌طور کلی در این آزمایش روغن-های غیراشباع به‌ویژه روغن ماهی به تنهایی در جیره‌های پیش از جفت‌گیری سبب افزایش تعداد و اندازه فولیکول‌های بزرگ و در نتیجه نرخ بره‌زایی و دوقلوزایی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of polyunsaturated fatty acids in pre-mating diets on the number and size of ovarian follicles Afshari ewes

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadi
  • Mohammad Hossein Shahir
  • Hamid Amanlou
  • Morteza Yavari

چکیده [English]

In order to investigate the effects of polyunsaturated fatty acids in pre-mating diets on the number and size of ovarian follicles and reproductive performance ewes, thirty two Afshari ewes were synchronized for estrus during breeding season and were assigned to four diets in a completely randomized design. Experimental rations were regulated with 3% supplemental fat 1) Sunflower oil (SFO), 2) Fish oil (FO), 3) Calcium salt of palm oil (CaPO), and 4) an equal blend of SFO+FO with similar Metabolisable Energy (2.43 Mcal/kg) and Crude Protein (17.8%). Ewes were adapted with basal diet for 12 days and then received the experimental diets for two weeks. Ultrasonography was conducted on ovaries in CIDR removal and mating days (estrus) to study the number and size of follicles. Adding fish oil increased number of large follicles in days CIDR removal (1.50mm) and mating (2.25mm) and also increased size of large follicles in day mating (5.70mm). Mixture of unsaturated oils reduced the number and size of follicles compared to using them alone in pre-mating diets (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • reproductive performance-follicle-polyunsaturated fatty acid-pre-mating-ewe-