مقایسه بین اثر سرم های ایزوتونیک و هیپرتونیک نمکی بر شاخص های هماتولوژی و متابولیک در گربه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران.

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران.

3 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران.

10.22034/ijvcs.2022.11192

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر محلول‌های سرم نمکی ایزوتونیک 9/0 درصد و هیپرتونیک 2/7 درصد بر علایم حیاتی و برخی شاخص‌های هماتولوژی و متابولیک در گربه‌ها بود. در این پژوهش، 15 قلاده گربه، در گروه­های کنترل (بدون تجویز سرم)، سرم نمکی 9/0 درصد (30 سی­سی/کیلوگرم) و سرم نمکی 2/7 درصد (5 سی­سی/کیلوگرم)، ارزیابی شدند. تمام محلول­ها در مدت زمان 10 دقیقه تزریق شد. خون‌گیری، ثبت علایم حیاتی و اندازه­گیری برخی از شاخص­های هماتولوژی و متابولیک، در زمان‌های صفر، 10، 30، 60 و 120 دقیقه پس از شروع تزریق، انجام شد. در 10 دقیقه اول، با افزایش حجم پلاسما در هر دو گروه تحت درمان با سرم­های نمکی، کاهش مشهودی در برخی شاخص­های هماتولوژی و پروتئین پلاسما رخ داد و به­تدریج به سطح اولیه- در مدت زمان 120 دقیقه- بازگشت. در بسیاری از موارد، تغییرات در هر دو گروه تحت درمان، مشابه و بالاتر از گروه کنترل بود. مقایسه میانگین مقادیر سدیم، نشان داد که میانگین سدیم (میلی­مول/لیتر) در گروه C (2/1±8/164) در مقایسه با گروه­های A (2/1±6/154) و B (4/1±3/153) بیشتر بود (001/0P<). میانگین مقدار کلر در گروه C (6/0±122)، نیز نسبت به گروه­های A (6/0±112) و B (7/0±113) بیشتر بود (001/0P<). میانگین مقدار پتاسیم، تفاوت معنی­داری را بین گروه­های مختلف مختلف نشان نداد (05/0P>). به نظر می­رسد تزریق داخل وریدی مقادیر کم سرم نمکی هیپرتونیک و مقادیر زیاد سرم نمکی ایزوتونیک، دارای آثار هماتولوژی و متابولیک تقریباً مشابهی باشند و بنابراین آسان­تر است که با مقادیر اندک از سرم­های هیپرتونیک، به نتیجه دلخواه رسید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison between the effects of isotonic and hypertonic saline solutions on hematologic and metabolic parameters in cats

نویسندگان [English]

  • Bahman Mosallanejad 1
  • Seyed Reza Fatemi Tabatabaei 2
  • Mohammad Razi Jalali 1
  • Mobin Makkipour 3

1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz- Iran.

2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz- Iran.

3 Graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz- Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was to assess the effects of saline 0.9% isotonic and salin 7.2% hypertonic solutions, on vital signs and some hematological and metabolical indices in cats. In this survey, fifteen cats were evaluated in groups of control (without any solution), saline 0.9% (30 ml/kg) and saline 7.2% (5 ml/kg) respectively. All solutions were injected during 10 minutes. Blood sampling, recording of vital signs and measurement of some hematological and metabolical parameters were done at times zero, 10, 30, 60 and 120 minutes after the injection. According to the obtained results, with increasing of plasma volume in both two groups that were treated by salin solutions during the first 10-minute, evident reduction occured in some hematollogical indices and plasma protein and gradually retuned to the beginning level during 120 minutes. In many parameters, changes were similar and higher in both treated groups than control group. Comparison means of sodium levels, showed a significant difference, so that the mean of sodium (mmol/L) in group C (164.8±1.2) was higher than groups A (154.6±1.2) and B (153.3±1.4) (P<0.001). The mean of chlorine level in group C (122±0.6) was higher than groups A (112±0.6) and B (113±0.7) (P<0.001). The mean of potassium did not show a significant difference between the different groups (P>0.05). It seems that intravenous injection of low levels of hypertonic salin and high levels of isotonic saline have almost similar hematological and metabolical effects, and thus it is easier to access the desired results with low amounts of hypertonic solutions.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluid therapy
  • Isotonic saline (0.9%)
  • Hypertonic saline (7.2%)
  • Hematology
  • Cat