شناسایی تیلریا آنولاتا از گاوهای مشکوک به تیلریوز در استان قزوین با آزمایش های میکروسکوپی و PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد انگل شناسی بخش تحقیق و تولید واکسن‌های باکتریایی بی‌هوازی، آزمایشگاه تحقیقاتی کلستریدیا، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان ترویج آموزش توسعه کشاورزی، تهران- ایران.

2 دانش آموخته دکتری تخصصی باکتری شناسی بخش تحقیق و تولید واکسن‌های باکتریایی بی‌هوازی، آزمایشگاه تحقیقاتی کلستریدیا، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان ترویج آموزش توسعه کشاورزی، تهران- ایران.

10.22034/ijvcs.2022.11197

چکیده

تیلریوز گاوی یکی از مهم­ترین بیماری­های انگلی در ایران است که باعث ضرر و زیان اقتصادی به صنعت دامپروری با کاهش وزن، کاهش شیر و افزایش مرگ و میر می­شود. عامل بیماری تیلریا آنولاتا بوده که از طریق کنه جنس هیالوما منتقل می­گردد. تشخیص تیلریوز عمدتاً بر اساس علایم بالینی و آزمایش میکروسکوپی است. امروزه برای تشخیص قطعی از آزمون مولکولی PCR استفاده می­شود. با توجه به اهمیت تیلریوز گاوی، هدف از این پژوهش تشخیص موارد تیلریا آنولاتا از گاوهای مشکوک به تیلریوز در استان قزوین با روش مشاهده میکروسکوپی و PCR بود. از مجموع ۶۸ راس گاو دارای علایم بالینی خون­گیری به عمل آمد. از نمونه­های خون اسمیر تهیه و به روش گیمسا رنگ آمیزی شد. نمونه­های مثبت برای تشخیص مولکولی بررسی شدند. از نمونه­های خون با روش فنل کلروفرم    DNA استخراج شد و آزمونPCR  توسط پرایمرهای 18s rRNA، Tams انجام شد، سپس محصول PCR یک نمونه تعیین توالی شد. بر اساس نتایج به دست آمده تیلریا آنولاتا در گسترش خون ۲۸ (۱۸/۴۱ درصد) نمونه از ۶۸ نمونه خون با میکروسکوپ نوری مشاهده گردید، درحالی که تمام نمونه­ها در آزمون PCR مثبت بودند. آنالیز بلاست بر  اساس توالی ژن 18S rRNA در یک جدایه ایرانی ۱/۹۹ درصد تشابه نشان داد. بر اساس نتایج به دست آمده، تیلریا آنولاتا شیوع بالایی در گاوهای استان قزوین دارد. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتر در این زمینه برای ارزیابی صحیح­تر بیماری در ایران صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Diagnosis of theileria annulata from suspected bovine with theileriosis in Qazvin province using microscopic examination and PCR

نویسندگان [English]

  • Mona Hasanzade 1
  • Lida Abdolmohammadi Khiav 2

1 MSc of Parasitology Department of Anaerobic Bacterial Vaccine Production and Research, Clostridia Research Laboratory, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran- Iran.

2 Ph.D. of Bacteriology Department of Anaerobic Bacterial Vaccine Production and Research, Clostridia Research Laboratory, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran- Iran.

چکیده [English]

Bovine theileriosis is one of the most important parasitic diseases in Iran which causes severe economic losses through decreasing weight, milk production and increased mortality. The causative agent, Theileria annulata, is transferred by the ticks of genus Hyalomma. Diagnosis of theileriosis is based on clinical signs, microscopic examination. Nowadays, molecular biology methods like PCR are used for detection. Given the importance of bovine theileriosis, the aim of this study was diagnosis of T. annulata from suspected bovine with theileriosis in Qazvin province using microscopic examination and PCR. Out of 68 dairy cattle with clinical symptoms were taken from blood samples. Then the blood smear was prepared and stained with Giemsa dye. Positive samples were incorporated for molecular studies. DNA of blood was extracted using phenol/chloroform/isoamyl alcohol and performed PCR using specific primers of Tams1 and 18S rRNA genes. Then, the PCR product of one sample was sequenced. Based on the obtained results, out of 68 in 28 (41.18%) blood samples was observed Theileria annulata by light microscopy, whereas all of the samples were positive by PCR.  BLAST analyses based on the 18S rRNA gene sequence of the Iranian isolate determined the 99.1% identity. Based on the obtained results, T. annulata had a high frequency in cattle of Qazvin province. It is suggested that further studies be conducted in this field in order to obtain more accurate estimates of disease in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molecular detection
  • Theileria annulata
  • Qazvin
  • Cattle