بررسی میزان شیوع تریپانوزوما اوانسی در جنین‌های سقط شده شتر یک‌کوهانه در شرق و مرکز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی دکترای حرفه‌ای، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد شهرکرد، شهرکرد- ایران.

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد شهرکرد، شهرکرد- ایران.

10.22034/ijvcs.2022.11202

چکیده

     تریپانوزوما اوانسی (Trypanosoma evansi) یک انگل تک یاخته خونی است که باعث تریپانوزومیاز یا سورا در انواع مختلف حیوانات اهلی مانند شتر و اسب می‌شود. یکی از اثرات اقتصادی تریپانوزومیاز سقط جنین در شتر است. این پژوهش به‌منظور بررسی حضور ژنوم تریپانوزوما اوانسی در جنین‌های سقط شده شتر یک‌کوهانه (Camelus dromedaries) با روش PCR  انجام شد. در این پژوهش 225 عدد محتوای شیردان از جنین‌های سقط شده از گله‌های شتر در شرق و مرکز ایران جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که 38 (90/16درصد) مورد از 225 نمونه جنین سقط شده با ژنوم تریپانوزوما اوانسی آلوده بودند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان دهنده حضور بالایی از عفونت تریپانوزومیاز است و با توجه به علایم بالینی شترهای ماده نشان می‌دهد که تریپانوزومیاز یکی از عوامل مهم سقط جنین درشترهای  مناطق مرکزی و شرق ایران است و برنامه‌های کنترلی از قبیل حذف ناقل‌های بندپا برای کاهش ضررهای اقتصادی این انگل تک یاخته‌ای در ایران ضروری است. در این پژوهش برای اولین بار یک انگل در محتویات شیردان جنین‌های سقط شده شترهای ماده به عنوان یکی از علل اصلی سقط جنین در ایران تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Trypanosoma Evansi in Aborted Fetuses of Unicorn Camel in East and Center of the Iran

نویسندگان [English]

  • Nasir Rafati 1
  • Hassan Momtaz 2

1 DVM Graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University Shahrekord Branch, Shahrekord- Iran.

2 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University Shahrekord Branch, Shahrekord- Iran.

چکیده [English]

     Trypanosoma evansi is a blood parasite protozoan that causes trypanosomiasis or surra in variety of economic valued animals such as camels and horses. One of the economic impacts of trypanosomiasis is abortion in camel. Present study was conducted to investigate the presence of T.evansi DNA in aborted fetuses of Iranian unicorn camel (Camelus dromedaries) using PCR method. In this study 225 abomasal contents of aborted fetuses were collected from camel herds in the east and center of Iran. The results of this study showed 38 (16.9 %) of 225 aborted fetuses were infected with genotype T.evansi. The findings of this study indicate a high presence of trypanosomiasis infection and according to the clinical signs of female camels, trypanosomiasis is one of the important factors to abortion in camels and take control programs, such as removal of artheropoda carriers to reduce the economic losses of this protozoan parasite in Iran are necessary. In this study, for the first time, a parasite was detected as the main cause of abortion in Iran in the contents of the aborted fetuses of female camels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unicorn camel
  • Trypanosoma evansi
  • Sura
  • Abortion
  • PCR