بررسی میزان شیوع اندومتریت پایدار پس از جفتگیری در مادیان های عرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

2 پژوهشکده فناوری جنین دام، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

10.22034/ijvcs.2023.14297.1042

چکیده

در مراکز پرورش اسب، بروز اندومتریت پایدار متعاقب جفت‌گیری طبیعی یا تلقیح مصنوعی در مادیانهایی که قبل از جفت‌گیری فاقد علائم غیرطبیعی در دستگاه تولیدمثل هستند در معاینات رایج کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد. در این مطالعه تعداد 504 رأس مادیان نژاد عرب که سلامت دستگاه تولیدمثل آن‌ها قبل از جفت‌گیری طبیعی یا تلقیح مصنوعی در معاینات جامع تولیدمثلی تأیید شده بود، در زمان‌های 24 و 48 و 72 ساعت بعد از تخمک‌گذاری از نظر وقوع اندومتریت پایدار متعاقب جفت‌گیری(PPME) با روش اولتراسونوگرافی مورد ارزیابی شدند و حضور ترشحات رحمی با قطر 5 میلی‌متر و بالاتر به‌ عنوان وقوع PPME ثبت گردید. میزان رابطه هم‌بستگی بین وقوع PPME و متغیرهای وضعیت شیرواری، سن، نوع جفت‌گیری، تعداد جفت‌گیری در یک چرخه فحلی، قطر فولیکول پیش تخمک‌گذاری، حجم و غلظت منی استفاده شده در تلقیح مصنوعی، در فواصل زمانی مختلف پس از تخمک‌گذاری بررسی گردید. نتایج این مطالعه نشان داد میزان وقوع اندومتریت پایدار متعاقب جفت‌گیری طبیعی یا تلقیح مصنوعی در مادیان های عرب مورد مطالعه در 48 و 72 ساعت بعد از تخمک‌گذاری به ترتیب %32 و %22 است. بر اساس نتایج این مطالعه، معاینات تولیدمثلی در زمان‌های 24 و 48 ساعت پس از تخمک‌گذاری در گروه مادیان‌های حساس در نژاد عرب توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation the prevalence of persistent post-mating endometritis in Arabian mares

نویسندگان [English]

 • Yaser Nazem 1
 • Naser Shams Esfandabadi 1
 • Ali Kadivar 1
 • Najmeh Davoodian 2
 • Hasan Nazari 2

1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord- Iran

2 Research institute of Animal Embryo Technology, Shahrekord University, Shahrekord- Iran

چکیده [English]

The incidence of persistent post-mating endometritis (PPME) following natural mating or artificial insemination (AI) is always underestimated in mares that do not have abnormal clinical signs in reproductive tracts in routine examinations before mating in high-population horse breeding centers. In this study, 503 Arabian mares whose reproductive system status was confirmed before natural mating or artificial insemination in breeding soundness examination, were examined with ultrasonography at 24, 48, and 72 hours after ovulation, in terms of PPME following natural mating or AI, and the presence of uterine fluid accumulation with a diameter of 5 mm or more is recorded as PPME. The correlation between PPME and other variables such as age, type of mating, number of mattings in an estrous cycle, pre-ovulatory follicle (POF) size, volume and concentration of semen used in AI was investigated at different time intervals after ovulation. The results of this study showed that, the incidence rate of PPME following natural mating or AI in 48 and 72 hours after ovulation is 32 and 22%, respectively, in a normal population of Arab mares. Based on this rate, reproductive examinations are recommended 24 and 48 hours after ovulation in the group of sensitive Arab mares.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mare
 • Post mating
 • Persistent endometritis
 • Prevalence
 • Arab horse
 • Ultrasonography