بررسی اثر عصاره‌های گیاهی مریم‌گلی(Salvia officinalis) و مرزنجوش(Origanum vulgare) بر پروفایل لیپیدی سرم جوجه‌های مبتلا به سندرم آسیت

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره‌های گیاهی مریم‌گلی و مرزنجوش بر پروفایل لیپیدی جوجه‌های مبتلا به سندرم آسیت انجام گردید. به این منظور ??? قطعه جوجه یک‌روزه به صورت تصادفی در ? گروه متشکل از ?? قطعه (هر گروه سه تکرار?? قطعه‌ای) قرار گرفتند. تیمارها شامل: گروه ? دریافت کننده جیره پایه(کنترل)، گروه ? دریافت کننده جیره پایه + ?/? درصد عصاره مرزنجوش، گروه ? دریافت کننده جیره پایه + ?/? درصد عصاره مرزنجوش، گروه ? دریافت کننده جیره پایه + ??/? ویتامین C، گروه ? دریافت کننده جیره پایه + ?/? درصد عصاره مریم گلی و گروه ? دریافت کننده جیره پایه + ?/? درصد عصاره مریم گلی بود. در انتهای دوره پرورش، نمونه‌های خون از پرندگان جمع‌آوری و میزان تری‌گلیسیرید، کلسترول تام، LDL و HDL در گروه‌های مختلف سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان داد میزان کلسترول در گروه مرزنجوش ?/? درصد کاهش معنی‌داری داشته است(??/?>p). میزان HDL در گروه مرزنجوش ?/? درصد به طور معنی‌داری از سایر گروه‌های بررسی شده، بیشتر بوده است(??/?>p). اما بین سایر گروه‌های بررسی شده اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید(??/?

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Origanum vulgare and Salvia officinalis extracts on The lipid profile of broiler chickens with ascites syndrome

نویسندگان [English]

  • younes teymori
  • shahab bahadoran
  • Hossein Hassanpour
  • Abdolnaser Mohebi

چکیده [English]

Abstract
The aim of present study was to evaluate the effect of Origanum vulgare and Salvia officinalis extracts on the lipid profile of broiler chickens with ascites syndrome. For this purpose, a total of ??? day-old broiler chickens (Ross???) in a completely randomized design were divided in to six groups, each groups contain ??? chicken (with ? replicates and ?? chickens in each replicate). Experimental treatments consisted of: Group?(control) received base ration. Group ? received base ration plus ?.?% Origanum vulgare extract, Group ? received base ration plus ?.?% Origanum vulgare extract, Group ? received base ration plus ?.??% vitamin C, Group ? received base ration plus ?.?% Salvia officinalis extract, Group ? received base ration plus ?.?% Salvia officinalis extract. At the end of experiment, blood samples were taken of all broilers and cholesterol, triglyceride, HDL and LDL were measured.
Results of present study showed that cholesterol level in group that received ?.?% Origanum vulgare extract was significantly decreased compared to the control group(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Origanum vulgare
  • Salvia officinalis
  • lipid profile
  • ascites