اثر سیزاپراید، بتانکول و اریترومایسین در جذب ایمونوگلوبولین های آغوز در گوساله‌های نوزاد

نویسندگان

چکیده

داروهای پروکینتیک دارای توانایی بالایی در افزایش تخلیه شیردان و حرکات روده‌ای هستند. هدف از این مطالعه،‏ بررسی اثر تجویز خوراکی داروهای اریترومایسین،‏ سیزاپراید و بتانکول به‌عنوان عوامل افزایش دهنده سرعت تخلیه شیردان در جذب ایمونوگلوبولین‌های آغوز در گوساله‌های نوزاد است. بیست‌وچهار رأس گوساله نوزاد در 4 گروه 6 رأسی شامل سه گروه درمانی و یک گروه شاهد تقسیم‌بندی شدند. گوساله‌ها در گروه شاهد 3 لیتر از بانک آغوز گاوی محتوی استامینوفن،‏ به میزان 50 میلی‌گرم برحسب کیلوگرم وزن بدن به وسیله لوله مری دریافت کردند. در سه گروه درمانی دیگر اریترومایسین (mg/kg 20) و استامینوفن (mg/kg 50)؛ سیزاپراید (mg/kg 5‎/0) و استامینوفن (mg/kg 50)؛ بتانکول (mg/kg 5‎/0) و استامینوفن (mg/kg 50) به 3 لیتر آغوز اضافه شد. سرعت تخلیه شیردان از طریق غلظت پلاسمایی استامینوفن پلاسما تخمین زده می‌شود. بانک آغوز از گاوهای هولشتاین چند شکم زائیده بلافاصله بعد از زایمان تهیه گردید. نمونه‌های خون وریدی برای تعیین غلظت پلاسمایی استامینوفن و غلظت سرمی ایمونوگلوبولین قبل و بلافاصله بعد از خوردن آغوز گرفته شد. بر اساس نتایج اریترومایسین و سیزاپراید باعث افزایش معنی‌دار غلظت پلاسمایی استامینوفن و سرعت تخلیه شیردان (0001‎/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Cisapride, Bethanechol and Erythromycin on immunoglobulin absorption of colostrum in neonatal calves

نویسندگان [English]

  • seyed morteza ghoreishi
  • Mohammad Nouri
  • Aria Rasooli
  • Masoud Ghorbanpour

چکیده [English]

Prokinetics drug has a great ability to increase abomasal emptying rate and intestinal motility. The aim of this study was to evaluate the effect of the oral administration erythromycin, Cisapride and bethanechol as prokinetic agents on abomasal emptying rate and on Immunoglobulin absorption in neonatal calves. Twenty-Four Holstein neonate calves were divided in to four groups (3 treatments and a control) and each group including 6 newborn calves. Calves were fed 3‌ L of pooled cow colostrum containing acetaminophen (50 mg/kg, BW) by esophageal tube of control group. three treatment groups receive erythromycin (20 mg/kg, BW) and acetaminophen(50 mg/kg, BW); cisapide (0.5 mg/kg, BW) and acetaminophen (50 mg/kg, BW); bethanechol (0.5 mg/kg, BW) and acetaminophen (50 mg/kg, BW) has been added to 3 L of pooled cow colostrum. Abomasal emptying rate was assessed by plasma acetaminophen concentration. Pooled colostrum was obtained by harvesting of multiparous Holstein cows immediately after parturition. Venous blood samples for determination of plasma acetaminophen and serum Immunoglobulin concentration were obtained immediately before and after the start of colostrum administration.The results showed that administration of erythromycin and cisapride caused a significant increase in plasma acetaminophen and abomasal emptying rate (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cisapride-Erythromycin-Immunoglobulin-Prokinetic-Bethanechol-Calf-