اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی بزهای سانن آبستن کلون و غیرکلون و نتاج آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

4 گروه زیست فناوری حیوانی، مرکز تحقیقات زیست پزشکی تولید مثل، پژوهشگاه زیست فناوری رویان، اصفهان- ایران.

10.22034/ijvcs.0621.11198

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات تجویز خوراکی نانوذرات‌سلنیوم و سلنیت‌سدیم بر فراسنجه‌های خونی در بزهای سانن آبستن کلون و غیرکلون در دوره انتقالی و نتاج کلون و غیرکلون آن‌ها بود. 24 بز سانن آبستن به صورت تصادفی به گروه‌های 8 تایی (4 بز کلون و 4 غیرکلون) نانوسلنیوم، سلنیت‌سدیم و شاهد (آب‌مقطر) تقسیم شدند. مداخله روزانه به مدت 10 روز- از 21 روز پیش از زایمان- با دُز mg/kg 05/0 به صورت خوراکی انجام شد. نمونه‌برداری از خون به منظور ارزیابی فراسنجه‌های خونی و سطح سرمی سلنیوم به صورت هفتگی از دو هفته پیش از زایمان تا دو هفته پس از آن انجام شد. نتایج نشان‌دهنده افزایش بیشتر سطح سلنیوم سلنیوم در بزها و بزغاله‌های متولدشده از آن‌ها، در گروه نانوسلنیوم نسبت به سلنیت‌سدیم بود. بر اساس نتایج به‌دست آمده، میزان هماتوکریت در روز زایمان و WBC، نوتروفیل‌ها و لنفوسیت‌ها در روزهای زایمان و هفتم پس از زایمان در تیمارها افزایش یافتند و نسبت به شاهد، اختلاف معنی‌دار داشتند (05/0P<)، در مقایسه بین تیمارها، افزایش تمامی متغیرها در گروه نانوسلنیوم نسبت به سلنیت‌سدیم معنی‌دار بود (05/0P<). در پژوهش حاضر بین میانگین متغیرها در بزهای کلون و غیرکلون اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد؛ بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تجویز خوراکی نانوسلنیوم در دوره انتقالی نسبت به سلنیت سدیم، موجب افزایش مؤثرتر هماتوکریت، WBC، نوتروفیل‌ها و لنفوسیت‌ها در بزهای سانن در حوالی زایمان و در بزغاله‌های متولدشده از آن‌ها در هفته نخست زندگی می‌شود، همچنین کلون‌سازی تغییری در تابلوی خونی بزهای سانن در حوالی زایمان و نتاج آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Oral Administration of Selenium Nanoparticles (SeNPs) and Sodium Selenite (NaSe) on Hematological Parameters and in SCNT Cloned and Non-cloned Pregnant Saanen Goats and their Offspring

نویسندگان [English]

  • Ahmad Yousefi 1
  • Gholam Ali Kojouri 2
  • Hossein Hassanpour 3
  • Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 4

1 Resident, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord- Iran.

2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord- Iran.

3 Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord- Iran.

4 Department of Animal Biotechnology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Biotechnology, ACECR, Isfahan- Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the effects of oral administration of selenium nanoparticle (SeNPs) and sodium selenite (NaSe) in cloned (using SCNT) and non-cloned Saanen pregnant goats in transition period on hematological parameters of goats and their SCNT and non-cloned offspring, including PCV, WBC, neutrophils and lymphocytes. 24 pregnant Saanen goats were randomly divided into 3 groups (n=8 in each group; 4 SCNT and 4 non-cloned) as follows: SeNPs, NaSe and control. Intervention (dosage: 0.05 mg/kg daily) commenced for 10 days, about 3 weeks before parturition. Blood samples were collected in goats: on days 14 and 7 before parturition, the day of parturition and on days 7 and 14 after parturition, and in kids: on the day of birth and 7 and 14 days after birth. The results revealed that SeNPs group had a higher increase in serum selenium level than NaSe and control groups. According to hematological parameters evaluations, on days 0 and +7, there was a significant increase in WBC, neutrophil and lymphocytes population, as well as a significant increase in PCV on day 0, in treatments compared with control, and in SeNPs compared with NaSe (P<0.05). Moreover, there was a significant correlation between changes in serum selenium levels and hematological parameters (P<0.05). In the current study, there were no significant difference between the cloned and non-cloned goats’ parameters. Therefore, it can be inferred that oral prescription of Nano selenium in transition period can positively influence hematological parameters including PCV, WBC, neutrophils and lymphocytes of both Sannen goats at the time of parturition and their offspring, more effectively than oral prescription of Sodium selenite. Also, it may be concluded that cloning does not alter the hematological parameters of Sannen goats around parturition and their offspring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hematological parameters
  • Saanen goats
  • SCNT cloning
  • Selenium nanoparticles
  • Transition